04 December 2010

2nd Sunday of Advent (A): Pangasinan Reflection

"Impapatwa ray kasalanan da, tan binibinyagan to rad Ilog na Jordan." Si Juan a Managbinyag so dadagoen na totoo ya manpabinyag. Sakbay iran binyagan nen Juan, sikara so napapatwa na kasalanan da. Saya so nakaukolan ya gawaen da pian naawat da so binyag nen Juan. Sayan panagpatwa na kasalanan et katekep toy panagbabawi ed saray kasalanan. Sirin say binyag ya iiter nen Juan et binyag na panagbabawi: say panagpatwa na kasalanan tan say panagbabawi ed sarayan kasalanan.

Sinminger ira met so grupo na saray Pariseo tan saray Saduceo. Labay da met so manpabinyag. Balet, inarap ira nen Juan. Kuantod sikara: "Sikayon apoliyay oleg! Siopay angibagad sikayon naliktaran yoy pasnuk na Dios ya asingsingger lan onsabi? Ipanengneng yod panagbilay yo a binenegan yo la ray kasalanan yo." Ibabaga nen Juan ed sikara: Pian naawat yoy binyag ya iiter ko, nepeg ya akoen yoy katwaan na saray kasalanan yo, manbabawi kayo tan benegen yo ray kasalanan yo. Anggaman labay day manpabinyag, sarayan Pariseo et agmet ira akaparaan ya patwaan so kasalanan da, tan manbabawi ra. Para si Juan, anggapoy kakanaan na inyakar dad sikato ta anggapod sikara so tuan panagbabawi; say peteg ya pamasimbalo na bilay da, tan say grupo ra.

"Impapatwa ray kasalanan da, tan binibinyagan to rad Ilog na Jordan." Anggad anggapo so manpatwa ed saray kasalanan ya nanaimatonan tayo, anggapod sikatayo so pasimbalo na bilay tayo. Labay tayo ya say bansa, say baley, say pamilya, say dilin bilay tayo et walay kareenan tan pankakasakey pian nagamuran tayo so oksoy ya makapangiter na aliguas na bilay tayo. Balet ag nagamuran iraya anggad akoen tan ipatwa iray kakulangan tan kasalanan tayo.

Say Dios kabat to amin; say Dios a mapangasi so sobol na amin ya grasay. Diad arap na Dios itayo manpatwa so kipapasen na dili tayo pian napasimbalo tayo so bilay tayo: Anggad agtayo akoen ya walay liliknaen tayo ed arap na doktor, agtayo onabig tan naitday biskeg na laman:

Anggad anggapoy mangako ya walay corruption ya nagagawa ed gobierno, ag ontunda so takewan na public funds. Anggad ag ipatwa ya walay mangilalako na droga tan wala ray mansasaliw tan manu-usar, ag nabalang so drug addiction tan saray kaugsan ya katekep to yan bisio. Anggad ag ipatwa ya walay saliwan tan lakoan na boto no eleksyon, mansiansia ya marutak, aliwan peteg so panamili tayo na saray opisyales tayo. Anggad ag ipatwa ya walay manpapakorang na jueteng, tan walaray manproportekta ed saya, ag ontunda so sayan illegal tan immoral ya gawa. Anggad ag ipatwa ya sikatayo so nantila, nantakew, nan-labir ed arum, nan-sikot, ag tayo nagamuran so kaoksoyan na bilay tayo, tan bilay na pamilya tayo. Anggad sikatayo so mabulag-bulagan, mantelek-telekan, tan manemel-emelan ed saray kaugsan ya nanaimatonan tayo, panon tayon onaliguas? Panon ya nagamuran so kareenan? Panon tayon napasimbalo so bilay tayo? Panon ya abeten so Katawan ed say isabi na Inkianak to?

Sayan panaon na Adbiento et panaon na panparaan na dili tan say pamilya, baley tan bansa tayo ed say isabi na Katawan ed say Fiesta na Inkianak to. Manunaan ed sayan panparaan tayo et say panpasimbalo tayo unong ed say panbabawi na kasalanan tayo. Nepeg sirin ya ipatwa ya sikatayoy nankasalanan, pian peteg tan makabaliksan so panagbabawi tayo. Ontan pa komon. Amen.