18 December 2010

4th Sunday of Advent: Pangasinan Reflection (A)

 

Dakerakel so plano tayo. Amin tayo so walaray pirpirawat tayon nagamuran ed bilay tayo. Ontan la sirin so planon gaween tayo pian nagamuran irayan amin.

Singa bilbilang, wala may sakey ya akatongtong kon sipaparaan lan onlad abroad ya mantrabaho. Akaparaan lan amin. Balet, antes ya makaalis, sikato so nansakit. Ag atuloy so plano ton manabroad. Ontan met ed samay sakey ya linmad siak ya agaylay panlabay ton makalay bakasyon to ed sayan arapen ya Pasko ya anggad Balon taon.Wala met laray plano to no panon ton usaren so panaon ya panbakasyon to. Balet, ag natuloy iyan bakasyon ta samay boss to ed sikato so manbakasyon tan sikato so natilak ya manasikaso na negosyo.

Dakerakel so plano tayo ya tua. Balet aliwan amin irayan plano et natultuloy.

Ontan met ed say bilay nen Jose ya asawa nen Maria, ina na Katawan tayon Jesukristo. Wala met la so plano to nipaakar ed say pangisian to ed si Maria. Balet sayan plano et ag atuloy. Ta lapud sakey a kogip ya akaawatan toy mensahe na Dios. Siopan plano so atumbok? Aliwan samay plano nen Jose, no ag ingen et plano na Dios.

Dakerakel so plano na too. Ontan met so karakel na plano na Dios et sikatayo. Siopan plano so natumbok sirin?

Nen pinalsa na Dios so too, walad plano na Dios ya say too et sililiket ya manayam ed paraiso. Manbilay ed katunongan tan kamaungan a mikasakey ed say Dios. Balet,  say too so nankasalanan. Tan sikato so apaekal ed paraiso. Anggaman ontan, say plano na Dios so wadman ni: say too ya pinalsa to so maandon mikasakey ed Sikato. Kanian, pian matua so Dios ed sayan plano to, imbaki to so Anak to pian dondonen to itayo ed kasalanan tan naunor so linawa na Dios ya sikatayo so ompawil ed sikato ed katunongan. Anggaman wala ray sumlang ed sayan plano na Dios, sikato ya so atumbok lan lamang.

Ontan la sirin, ya saksakey so walad plano na Dios: say kilalaban tan say pikasakey tayo ed Sikato ed tawen ya kawalaan To. Tan amin iran arum a plano nepeg ya mikasakey ed sayan plano odino linwa na Dios.

Ontan la so inpaunor nen Jose ed plano na Dios anggaman aliwan saman so unaan ya plano to. Balet nen tinombok to so plano na Dios, amin la ya pirpirawat to et agamuran to lan lamang.

Agyalay irap ya itbanan so plano tayo. Agaylay irap na salatan tayo so plano tayo. Tan mas lalon agaylay irap ya talosan so plano na Dios parad sikatayo. Balet singa si Jose, anggaman agto atalusan ya amin so plano na Dios ontan lan inonor to. Ta lapud inter to so sankabalgan ya TALEK to ed say Dios a Katawan.

No wala ra so plano tayon aderal. No wala ra so plano tayon agtayo asumpal. Agkayo mapaga. Agkayo natatakot. No tuan iter tayo so TALEK tayo ed say Dios a Katawan lapud sarayan aderal tan ag-atumbok a plano tayo, agtayo komon lingwanan ya no say onsublay lan kekerewen na Dios et awaten tayo ed bilay tayo so plano to met. No ag atuloy so plano tayo, sipaparaan tayon awaten ya manmatalek so plano na Dios. Tan amin iray labay tayon getmaen, nagamuran tayo lan lamang.

Say dasal tayo labat sirin: O Dios ko, manmatalek ak ed sika. Say linawam so nagawad siak.

Ontan la komon.