18 March 2011

Archbishop Soc in Inmalog Sur

17 March 2011 – San Fabian, Pangasinan. The mountains and the people of the upland barangays of the Parish of St. Fabian, Pope and Martyr, welcomed with great joy the Archbishop of Lingayen-Dagupan, Msgr. Socrates B. Villegas, DD as he administered the Sacrament of Confirmation to  children and young people of the place. The Sacrament of Confirmation was celebrated within the Holy Mass presided by the Archbishop. Fr. Oliver E. Mendoza, the parish priest, concelebrated.

More than 50 children and young people received the Sacrament of Confirmation after undergoing catechism in preparation for the reception of the sacrament.

The candidates came from four barangays, namely, Brgys. Lipit-Tomeeng, Inmalog Sur, Inmalog Norte and Bigbiga. After the mass, Archbishop Socrates B. Villegas held a “Question and Answer” forum with them.

The Holy Mass was celebrated at the Don Rafael Hufana Civic and Sports Complex in Inmalog Sur, San Fabian, Pangasinan.

 

inmalog2

inmalog1

inmalog3

inmalog4

inmalog6

inmalog8inmalog14

inmalog9

inmalog10

inmalog11

inmalog12

inmalog13

Photos courtesy of Justine Ivy Pagarigan Bautista’ s Facebook

13 March 2011

First Sunday of Lent (A): Pangasinan Reflection

Walay dwaran pasen ya abitla ed saray babasaen tayo natan. Unaan, diad Tanamanan na Eden o Garden of Eden. Diman wadman ya amin so dakerakel ya kiew tan tanaman, ayep tan saray manok. Diman, wadman ya amin so nakaukolan na too ya inter na Dios ed si Adan tan si Eba ya usaren, asikasoen, pabolaslasen. Malinlinew balet ya anggaman inter na Dios ed sikara, say Dios ni so akan-kayaryan na amin ta lapud nanlapu ed say Dios ya amin. Inpabayes, tan ipapaasikaso na Dios labat ed sikara di Adan. Kanian, pian agnalingwanan nen Adan tan Eba iya, say Dios inter tod sikara so ganggan – sakey ya ley ya tooren da: ag nayarin kanen so bunga na kiew a mangiiter na pakaamta ed maung tan maoges. Diad Garden na Eden, alingwanan di Adan tan si Eba ya sikara so manag-asikaso labat na Dios; inpabayes labat na Dios ed sikara so amin; aliwan sikara so akankayaryan na Garden of Eden. Lapud sayan inpakalingwan da, sikara so nankasalanan.

Say kumadwan pasen ya abitla: say kalawakan; say disierto ya nakar na Katawan ya nandasalan tan nan-ayunoan. Say kalawakan so kabaliktaran na Garden of Eden: anggapo so tanaman; anggapo so bunga-bunga, anggapo so masasamit ya kakanen. Diad disierto na Katawan balet, diman atalo so tukso. Diad disierto, anggaman naalmo so kairapan, wadman so pakapanyari na Dios.

Diad sayan kuaresma, sarag tayo met so onlad disierto na bilay tayo: say pamirbir ya sikatayo labat et tinawag na Dios ya manag-asikaso na say mundo. Birbiren tayo ya diad gapoy-gapo, anggapo so kayaryan tayo. Nanlapu ya amin ed say Dios; say Dios ya aliwan masiblet. Say Dios inpalima ton amin labat ed sikatayo so mundo, pati say bilay ya bebenbenan tayo.

Diad sayan disierto, anggapoy arum no say Dios. Say Dios so amin. Tan lapud sikatayo labat so akingipalimaan na Dios so amin ya pinalsa to, agtayo komon lilingwanan ed sarayan panaon na kuaresma ya manbilay unong ed say Generosity na Dios ed sikatayo, manbilay unong ed say Panangasi na Dios tan manbilay unong ed say Pakapanyari na Dios.

Lapud say Dios et alab-labas so Generosity to, lapud say Dios et aliwan masiblet, komon sipaparaan tayon manbilay ed PISASALAMAT ed say Katawan. Lapud iiter na Dios ya amin ed sikatayo so nakaukolan tayo, tan inter na amin ya usaren tayo so pinalsa to, asikasoen irayan amin. Agtayo deralen so bilay tayo, agtayo daraken so mundo tayo, agtayo dutaken so kaliber-liber tayo. Agatayo sarag ya gawaen ya anggan anto nipaakar ed sarayan inpaasikason tan inpabayes na Dios ed sikatayo: RESPONSIBILIDAD itayo irayan amin. Natan tan diad arapen iran panaon.

Lapud say Dios et aliwan masiblet ed sikatayo, komon amta tayon manbilay ya kontento ed saray walad sikatayo. No agtayo nakontento, say labay ton ibaga, kulang iray walad sikatayo. Tan no aakoen tayon kulang iraya, panon tayon misalamat ed say Dios? Komon simpli iray labay tayo, tan daiset iray nakaukolan tayo. Ta no kontento tayo ed say daiset ya walad sikatayo, say tatawagen ya duga et baleg lan fiesta! “If I am content with little, enough is as good as a feast”.

Manbilay tayo met sirin unong ed sayan generosity na Dios. Manbilay tayon aliwan masiblet. Akin et agaylay irap tayon mangiter? Ta lapud natatakot tayo ya naupotan itayo. Lapud natatakot tayon sikatayo so naandian no mangiter tayo ed arum. Say labay to yan ibaga: agtayo manisia ya say Dios yet aliwan masiblet. Agtayo manmamatalek ed say Panangasi na Katawan ed sikatayo. Say Dios Mapangasi. Sayan panangasi na Dios et agnsabsabaan.

Panon tayon nasukat no sikatayo so generous? Aliwan diad kabaleg na iiter tayo. Say toon generous et aliwan samay angiter na sankabalegan, no ingen et samay angitilak na daiset para sikato. Ta lapud manisia ya say Dios et aliwan masiblet, tan agpatayo so Dios nipaakar ed say pangiter na nakaukolan tayo.

Diad Paraiso na Eden, abalang na too so grasyan bilay ya andi-anggaan; diad disierto na Katawan, inpawil tod sikatayo so bilay ya walad sayakop na panangaro tan panangasi na Dios, ya ag nasabsabaan so iiter ton bendisyon ed sikatayo ran toon angipalimaan to labat so amin a pinalsa to. Ontan pa komon. Amen.

07 March 2011

Summer Recollection for Liturgical Ministers

The Lay Formation Center has come out with the schedule for the Summer Recollection for Liturgical Ministers this 2011. The Parish of T. Fabian, Pope and Martyr regularly sends Liturgical Ministers to the Recollection as part of the formation program being offered by the Archdiocese of Lingayen-Dagupan.

The Lectors and Commentators of the Parish are scheduled to have their Recollection on 16 April 2011, Saturday. They will be joined by the liturgical ministers from the Parishes of Epiphany of the Lord, St. Pius V, Holy Cross, St Hyacinth, St. Joseph the Patriach, St. Thomas Aquinas and Our Lady of the Holy Rosary.

The Extraordinary Ministers of Holy Communion will have their recollection on 21 May 2011 with the Parishes of the Holy Cross, St. Hyacinth, St. Joseph the Patriach, St. Thomas Aquinas and our Lady of the Holy Rosary.

The new Lectors/Commentators and the Extraordinary Ministers of Holy Communion will have their basic formation on 18-19 April 2011, Holy Monday and Tuesday.

The members of the Parish Social Action Apostolate will have their recollection on 20 April (Holy Wednesday), Music Ministers (Choir Directors, Representatives and Instrumentalists) on 4 June 2011, Saturday, the Parish and Convent Employees and Staff will have theirs on 10 June 2011 (Friday) and the Collectors and Usherettes on 11 June 2011, Saturday.

All recollection and Formation Programs begin at 8Am and end before 5PM. Confessions are scheduled within the program.

05 March 2011

8th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

“Ag ta kayon balut kabat. Arawi kayod siak, sikayon managgaway kaogsan!”

Diad istorya na Katawan, sayan salita so ibalikas na Katawan diad okom ed saray totoon ag makaloob ed Panarian na Dios! Siopa ra so bibirbiren na Katawan ya maka-loob ed Panarian to tan siopa ra so andi?

Unaan, say Dios tayo et Dios ya aliwan masiblet. Say Dios tayo et Dios ya mapangasi. Nen nankasalanan so too ed Dios, dineral na too so dalan ya mamaarap ed say Dios. Say kasalanan na too so amoltot na relasyon tayo ed say Dios. Tan aglan balot naapiger na too yan dalan tan relasyon. Balet, diad tagew na krus, nen inbagat na Katawan so bilay to ed say Ama, tan matoor ton sinumpal so linawa na Ama, say grasya na kilalaban so akanpaapiger ed sayan dalan, si Jesus ya Mananondon tayo et inyasingger to itayod say Ama, tan nipawil ed sikatayo so bilay ya andi-anggan! Nilaban so too lapud say grasya na Katawan. Si Jesus so twan Manangilaban tan Katawan tayo!

Kumadwa, aliwan amin ya mangibabaga na “Katawan, Katawan” et tampol tan sigurado lan makaloob ed tawen! Say tepet: kapigan tayo ibabaga so “Katawan, Katawan”? No sikatayo so mandarasal tan manpipikasi, mabetbet so pangibababalikas tayo na “Katawan, Katawan”. Tan lapud say panag-dasal tayo, napasimbalo so panag-bilay tayo. Say panag-dasal, say panag-talimokor tayo so mangiiter na biskeg ed pananisia tayo, mangiiter na pamaakaran pian mas onasinger so Dios ed sikatayo, tan naitday bilay tan ilalo so bilay tayo sakey a disipulo na Katawan. Say sakey ya ibabaga ton disipulo nen Kristo ya agmet mandasaral, anggapo so pananon ton mitongtong ed say Katawan, agto pabpablien so sakramento, laut la so masanton misa, ta saya et agmet balot onloob ed simbaan ya onatalimokor, panon ya magmaliw ya twan disipulo na Katawan? Kanian, say panag-dasal tan pantawag ed say Katawan so makabaliksan ya kimey tan kiwas na sakey a Kristiano.

Kumatlo, inkuay Katawan, aliwan amin ya “mangibabaga na ‘Katawan, Katawan’ et makaloob ed Panarian na Dios. Akin anto ni so nakaukolan, likud ed sa panag-dasal tayo? Dengelen tayo so imbaga nen Jesus: "Kanyan siopamay ondengel tan manumpal ed sarayan salitak, aliling toy sakey a toon makalakal ya angipaalagey ed bato na abung to. Say panag-dasal tan pananisia ya mabilay tan matoor ed say linawa na Dios. No say dasal tan say panag-pikasi tayo et anggapo so kabaliksan to ed bilay tayo, no anggapo so bunga to unong ed say grasya ya nanaawat tayo a manlalapud say Dios, anggapo so kakanaan to.

Say dasal tayo, say pangibelyaw tayo na “Katawan, Katawan” et komon pagmaliwen ton walad aro tan katunongan so bilay tayo. Twa, diad panagdasal tayo, magmaliw tayon “pious” ya Kristiano. Balet, say kuay Katawan, aliwa labat ya “pious” so bilay tayo, a say kabaliksan to et masimoon tan mabetbet ya panagdasal a katekep na dakerakel ya dibosyon, no ingen sikatayo komon so magmaliw ya matoor ya Kristiano ed saray ganggan na Katawan. Tan say dasal tayo so manbunga na aro. Say dasal tayo so manbunga na katunongan o hustisia. Say dasal tayo so manbunga na kareenan tan panangasi. Tan say maong a balita: sikatayo mismo so manbilay ya maaro, manbilay ed katunongan tan kareenan. Tan panangasi. No imbes na saraya so bunga na dasal tayo et walay kolkolan, panag-paatagey, sibletan, balawan tan pansisiansian, say narengel tayo ya ibaga na Katawan ed sikatayo: “Ag ta kayon balut kabat. Arawi kayod siak, sikayon managgaway kaogsan!”

It is not enough that we pray “Lord, Lord”. Our prayer should lead us to a life of love, a life of justice and peace. A life that is merciful to others.

Ontan pa komon.

Sacrament of Baptism with Pangasinan subtitles

 

The Sacrament of Baptism explained by Msgr. John Zenz, of the archdiocese of Detroit, with Pangasinan subtitles. (Video courtesy of the United States Conference Catholic Bishops , UC

04 March 2011

PREX Class 43

San Fabian, Pangasinan. The Parish of St. Fabian, Pope and Martyr, recently held another Parish Renewal Experience (PREX) weekend seminar last 25-27 February 2011. It was held at the Parish Center.

Rev. Fr. Oliver E. Mendoza, the parish priest, gave the eleven talks of the weekend seminar. The Parish PREX Secretariat and the members of PREX Class 42  sponsored the seminar.

Sis. Gilda Benitez was chosen as the Coordinator of PREX Class 43.

The next PREX Class weekend seminar will be on 25-27 March 2011.

prex 43.1

prex 43.2

prex 43.3

prex 3.4

prex 43

prex 43.5

Pictures courtesy of Sis. Gilda Benitez