27 November 2010

Unaan a Simba na Adbiento: Pangasinan Reflection

Amin tayo amta tayo so kipapasen na manalagar. Ta inagew-agew, walan lay alagaren tayo. Kabangon tayo, manalagar tayon onublay ed comfort room; manalagar tayon nasumpal so almusal pian maka-onla tayo lad trabaho odino ondago ed eskwelaan; manalagar tayo na luluganen pian maka-onla tayod opisina, odino diad eskwelaan odino diad alog. Inasan manalagar tayo na oras pian sikatayo la so onsempet ed kaabongan tayo. Manalagar kayo ed andokey ya pila, pian labat makateen ed lotto. Insan alagaren so bola pian naamtaan no analo o andi.

Say panag-alagar so kaiba tan kabiangan na bilay tayon amin. Anggaman kabat tayo so liknaan tan experience na manalagar, nanduroma so panag-alagar tayo. Wala ray manalagar ya ag-makalagar. Magan-ganant ira, iratable tan mapaspasnok. Ag iraya makareen ed pila. Ag met ontunda so labir tan tami ra no wala rad pila, odino sikara so naaberya ed dalan.

Wala met so manaalagar ya maanos. Amta ran nasabi-sabi lan lamang so oras ya alagaren da, amta ran onsabi-onsabi so toon alagaren da. Kanian, imbes na walay tami tan pasnok, sikara so manaalagar unong ed say kipapasen na oras tan panaon ya kawalaan da. Walay pasiensia. Walay kabaliksan na oras tan panaon da. Walay panag-paraan ed isabi na alagaren da. Walay liket na panalagar.

Sayan Simba so unaan ya simba na panaon na adbiento. Tan sayan panaon na simbaan et panaon na pana-lagar tayo ed say isabi na Katawan tayon Jesukristo. Say isabi na Katawan ed mamitlo pananao. Unaan, say pakanudnunotan ed say isabi na Katawan nen dwan libon taon lay apalabas. Say Dios inyanak a sakey ya ogaw. Sikatayo ya may panaon na Christmas. Saya et alagaren tayon isilibra. Kumadwa, say panaon ya isabi lamet na Katawan ed sampot na panaon. Agtayo ya amta no kapigan. Balet, onsabin-onsabi so Katawan. Saya et alagaren tayo met. Kumatlo, say isabi na Katawan ed inagew-agew diad unong ed say panangasi to, say bendision to, diad saray sakramento na simbaan: a singa say mapangasin panamerdona na Katawan ed sakramento na kumpisar; say madibinon kiwawala na Katawan ed say sakramento na eukaristia diad say salita na Katawan, tan diad say pangako tayo na Masagradon Laman tan Dala na Katawan.

Panon tayon alagaren so Katawan ed sarayan isabi to? Makabaliksan kasi so pana-alagar tayo? Mas lalo tayo kasin magmlaiw ya maong, maaro tan maanos ya disipulo na Katawan ed sarayan panaon ya panalagar tayo? Odino, agtayo amta so manalagar?

Diad pana-lagar tayod Christmas, singa agtayo amtan alagaren iyan panaon. Ta September labat ni, say kuan tayo la Christmas la. "Ber" la kuantayo. Kanian, Christmas la. Andi ni. Pian, makabaliksan so pan sillibra tayo na Christmas, say inkianak na Katawan, itdan tayo so dili tayon manalagar. Tan diad panalagar tayo, manparaan tayo. Walay anos tayo komon ya iparaan so dili tayo ed say isabi na Katawan. Aliwan ganatan. Aliwan paspasan. Itdan tayoy panaon so puso tayon ekalen so pasnok, tan bosol. Diad panalagar tayo, linisan iray kasalanan tayo pian no silibraan tayo so inkianak na Katawan, twan maliket tayon awaten ed puso tayo. Let us become more generous to others. Let us forgive.

Ontan met so rason no akin et walay nine days ya novena tayo antes na Christmas diad say Misa de Gallo tayo. Aliwan say, pian masa masakbay tayon silibraan so Christmas, no ingen pian diad panalagar tayo, sikatayo so naitday spiritual ya panaon ya makapanparaan.

No natan la et sisilibraan tayo so Christmas ya singa agtayo la makaalagar, panon tayon silibraan iyan makabaliksan no agtayo akaparaan lapud apano tayo ni pasnok, bosol, kolkol, imot tan imon.

Agagik ira ed Kristo. Anggaman labalabay tayon silibraan so Krismas la natan, komon itdan tayoy dili tayon manalagar. Tan diad panalagar tayo makapanparaan tayo. Tan diad pakapanparaan tayo, mas makabaliksan tan makana so silibrasyon tayo na Fiesta na Inkianak na Katawan. Tan twan "Merry Christmas" so walad sikatayo. Ontan pa komon. Amen.