25 December 2010

Masagradon Pamilya

Si Jesus so niyanak ed sakey a pamilya – sakey ya maong a pamilya. Andi manaya, aliwa labat ya maong, sakey ya Masanto tan Masagradon pamilya.

Akin kasi et tatawagen tayon Masagrado so Pamilya di Jesus, Maria tan Jose? Lapud kasi, mainomay tan wala rad inawa ya lanang? Kanian, nagmaliw ya masanto iyan pamilya lapud kasi anggapoy problema ra a singa problema ya aarapen tayo natan a singa sakey ya pamilya? Diad karakel na problema ya aarapen na pamilya tayo, sarag tayo ni kasi magmaliw ya sakey ya masanto? Sakey ya masagrado?

Diad ibanghilyo, nangelan tayo no panon ya diad kagapo-gapo na bilay dan sakey ya pamilya, wala lay baleg ya problema ya inarap na Masagradon Pamilya. Si Herodes. Ya labay ton pateyen si Jesus. Kanian, diad kapegleyan na labi, inbatik nen Jose so pamilya to, tan sikara so linma ed Egipto, sakey ya bansa. Masolok ya 500 kilometers so inakar da. Imagine, yo labat no anto tay inarap dan problema tan kairapan nen sikara so nan-ayam ed Egipto ya talo tan kapaldauan taon?

Say tepet tayo sirin et no akin et sakey ya masagradon pamilya ra di Jesus, Maria tan Jose anggaman dakerakel so inarap dan kairapan, anggaman sikara so walad kairapan na bilay, anggaman sikara so apanoy problema? Tan siguro, iyarum tayo: panon tayo met kasi ya magmaliw ya masanto so pamilya tayo anggaman dakerakel so problema, panpapagaan tan kairapan ya arapen tayo?

Unaan, diad kapegleyan na problema na say Masagradon Pamilya, walay KATOORAN da odino FAITHFULNESS da. Diad kumapat a ganggan na Dios, say akasulat: “HONOR your Father and your mother.” Igalang mo ray ateng mo. Tan sayan panangigalang et nepeg ya iter na saray anak ed saray ateng da. No sikara ni so ogogaw, say panag-onor tan panag-tumbok ed say ateng. Tan diad itak-ken na sarayan anak, diad say panangasikaso ed saray atateng ya wala rad kakapoyan na laman. Tan para saray ateng: say panumpal na say responsibilidad ya pabalegen so anak ed makristianon panagbilay, tan kaiba lad tan so pangiter na kaukolan na saray anak: panangan, edukasyon, kawes, seguridad. No sakey ed say miembro na pamilya et anggapo so katooran to odino aliwan faithful ed say responsibilidad tan saray nepeg ya gawaen to, baleg so epekto to ya ed say stability, kareenan tan pankakasakey na pamilya.

Kumadwa, diad kapegleyan na kairapan tan nanduroman problema, say Masagradon Pamilya so walay TALEK odino TRUST ed say Dios a Katawan. Si Jose, nen nangel to so ganggan na Dios ed sikato, anggaman agto ni natatalusan iyan ganggan, so walay talek tod Katawan ya inonor iya. Ontan met ed say pamilya tayo: no mas baleg so panag-talek tayo ed say Katawan a Dios tayo, ontan met a mas malet tan onbiskeg so aroen, pankakasakey na pamilya. Ta diad kapegleyan na kairapan, no anggapoy Dios ed kapegleyan tayo, mas lalon agay irap ya sakbaten tan arapen irayan problema. Amin ya miembro komon na pamilya et naaralan toy manmatalek ed say Katawan ed amin ya kipapasen na bilay da.

Kumatlo, say bunga na sayan panag-matalek – say PANAG-DASAL. Say pamilyan mandarasal, pamilyan walay pankakasakey. Tan say pamilyan arawi ed say Dios, agaylay inomay iyan nabuyak; agaylay inomay so mankokolkol, agaylay inomay ya sikara so manbabarongan. Agaylay liket ko ya lanang no naneng-neng ko ray pamilya ya mimimisa. Anggapoy nabalang no saksakey kayon pamilyan mimisa; anggapoy makapoy no sikayo so onloob ed simbaan ya kaiba yo ray anak yo, odino saray ateng yo. Diad say panamegley na misa, say grasya tan bendision a nanaawat tayo laut la ed say pan-komunyon ed mangiter na kabiskegan ya arapen tan sakbaten iray problema na pamilya. Tan diad sarayan problema tan trials, mas walay biskeg na aroen yo.

Katooran. Panagmatalek ed Dios. Panagdasal tan Pimimisa. Sikara ya so dalan ya mamaarap ed pamasanto na pamilya tayo. Ontan pa komon. Amen.