24 December 2010

Say Dios nagmaliw a too . . .

 

Akin et say Dios so nagmaliw a too? Akin et say Dios so inyanak ed sakey labat ya kamarin ya apanoy ayep? Akin et say Dios et niyanak ya sakey ya mairap bilay?

Say Dios so makapanyari. Sarag na Dios ya pilien ton iyanak nen Maria ya Ina to diad sakey ya palasyo, apaliberan na dakerakel ya nurse, tan doctor pian sigurado so abig na laman to. Sarag to met ya inyanak ed sakey ya sankayamanan a pamilya nen saman a panaon: a singa diad pamilya nen Herodes – mayaman la lanti, makapanyari ni. Ta say Cast_all_your_cares_upon_mepamilya ra et mano-oley ed intiron Jerusalem.

Balet, say Dios inyanak ed kairapan, small, weak and helpless.

Akin kasi? NO sikatayo ran too et say labay tayo et diad inawa tan arawid kairapan. Balet, anggaman ontan, anggapo so nagawaan tayo. Agtayo met lanti napili so ateng tayo, tan say kipapasen na ateng tayo.

Balet nen inyanak so Anak na Dios, tan sikato so magmaliw ya too: walay choice na Dios. Akin et say apili na Dios ni et pamilyan mairap bilay. Ag to ni makasarag ya manopa na panayaman. Tan say sarag da labay ya pasen ya napan-anakan ed si Jesus et pasen na kawalaay ayep. Maong labat ta ag-atetanus so Katawan. Tan ag pneumonia.

Say Christmas et silibrasyon na sayan niduma-duman inpaka-iyanak na Katawan tayon Jesukristo. Silibrasyon na birthday na Katawan – diad mundon walad silong na kasalanan, kairapan tan kabilongetan. Balet, saya so apasimbalo nen niyanak so Katawan. Naitdan tayo na ilalo. Naitdan tayo na pakayarin taloen so kaugsan, tan manbibilay ed liwawa na Katawan; diad panangaro tan panangasi. Kanian, walay liket tan gayaga tayo. Ta lapud sayan ilalon inter na Katawan ed sikatayo diad panangaro tan panangasi to anggaman wala tayod kapegleyan na kairapan, sakit, kapagpagaan.

No Christmas, wala ray regalon akaparaan para saray inararo tayod bilay. Say pamilya. Saray ina-anak. (No agyo ira iyaamotan.) Abalkot lara. Tan akaparaan la ran iter.

Walay request ko labat ed sikayo ed sayan Christmas, tan diad saray ontubok ya silibrasyon na Christmas: sarag to ni kasi ya makapan-paraaan kayo ni na sakey ya regalo. Regalon para say Katawan. Tutal sikaray akan-birthday met. Tan iter tayo yan regalo ed say Katawan.

Panon? Ompawil tayo ed say imbaga na Katawan: “Ta narasan ak et pinakan yo ak, napgaan ak et pinainom yo ak, sakey ak a sangkaili et pinatuloy yo ak ed abung yo. Nen anggapoy nisulong ko initdan yo ak na kawes, nen mansasakit ak inasikaso yo ak, tan nen wala ak ed prisowan binisita yo ak... nen ginawa yo yad anggan sakey a sankamelagan ed sarayan agagik, ginawa yod siak!' Mt. 25, 35-40.

No akin et inyanak ya sakey ya mairap bilay tan diad kamarin na saray ayep so Anak na Dios? Pian manaya agtayo ra nalingwanan iray arum ya kapara tayon walad kairapan, pankaukolan, walay liliknaen, anggapoy kawes ed sarayan panaon na gayaga tan liket ed say birthday na Katawan. Tan onya met manaya so kipapasen ya inako na Katawan – say pinili na Katawan. Walan wala komon so extra ya regalon akaparaan para say Katawan.