11 December 2010

3rd Sunday of Advent: Pangasinan Reflection


"Ibagam pad sikami: sika may aalagden min onsabi o manalagar kami niy sananey?" Saya so patetepet nen Juan Bautista ed si Jesus . Dakerakel la so narerengel to nipaakar ed si Jesus.  Si Juan ni balet so manderewa-rwa. Siopa yan si Jesus? Sikato la ya kasi so Manangilaban ya aalagden la? Anto so kabaliksan na sarayan balita nipaakar ed sikato? Labay nen Juan ya siguradoen no si Jesus so twan Messias ya aalagden lan abayag.

Say ebat nen Jesus, aliwan peteg ya pangako ya sikato so Messias. "Pawil kayod kinen Juan tan ibaga yoy narerengel tan nanenengneng yo: saray bulag makakanengneng ira, saray lopuy makakaakar ira, saray akating onaabig ira, saray telek makakadngel ira, saray inaatey nabibilay ira, tan saray mairapbilay nipupulong ed sikara so Maung a Balita. Maliket so toon ag naekalay pananisia ed siak!" Sarayan amin ya imbaga nen Jesus et onong ed si propita Isaias. Unong ed si Propita Isaias, no onsabi so manangiyagel a Dios, " makanengneng iray bulag, tan makadngel iray telek. Manlukson singa ulsa iray piley, tan mankantad liket iray emel. Magayaga ran makasabid Jerusalem, mangankanta tan maneyag-eyag irad liket da. Manliket iran ando lan ando, naandi lan anggad angga so ermen tan dageyem."

Siguro nen nangel nen Juan so ebat nen Jesus sikato so manlukso ed dalem na prisoan! Manlukso ed liket to! A singa samay unaan dan inpan-abetan nen Jesus. Nen binmisita si Marian maluken ed si kapinsan ton Isabel ya manluken met ed kinen Juan, si Juan so linmukso ed liket!

Sayan Simba so tatawagen na Simba a Gaudete Sunday odion Simba na Gayaga! Ta lapud asinnger lay isabi na say Manangilaban tayo! Anggaman agtayo manlukso ed liket a singa si Juan, walay gayaga tan liket ed kapusoan tayo lapud say panangaro tan panangasi, say generosity tan say kiwawala na say Dios tayo ed kapegleyan tayo.

Maliket itayo lapud say ilalo ya iiter na say Masanton Ibanghilyo ed sikatayon amin. Sikatayo ra ya walad kabilongetan na kasalanan, ta naitday tayo na mapangasin panamerdonan na Dios; sikatayo ran walad inkalopoy lapud say takot tan dakerakel ya pagpaga tayo, manliket tan mangayaga tayo! Walay Dios ya maabagey, ilaban to itayod sarayan pagpagaga tayo. Manmatalek tayo ed sikato. Sikatayo ran walay liliknaen, saray natetelek ed karekel na problema, mangagayaga tayo! Say Dios ya Manangilaban tayo et agto itayo paulyan. Gali dia sikayo ran mansasakbat na krus yo, ta panpainawaen ta kayo! Kuay, Katawan. Maliket so too ag naekalay pananisia ed say Dios a Katawan!

Diad kairapan tan kabilongatan na prisoan nen Juan Bautista, naawat to so Maong a Balita: say Dios so wadia lad kapegleyan tayo! saray bulag makakanengneng ira, saray lopuy makakaakar ira, saray akating onaabig ira, saray telek makakadngel ira, saray inaatey nabibilay ira, tan saray mairapbilay nipupulong ed sikara so Maung a Balita.

Salamat ed say Dios ya ag nasabsabaan so panangaro to, say bendision to, say grasya tod para sikatayon amin! Awaten tayon sililiket irayan amin. Sikato  so mangiwawanwan ed sikatayo ed kaabigan. Sikato so silew pian nanengneng tayo so dalan na kaptekan tan kamaungan. Sikato so biskeg tayo pian nailaban tayo so katunongan. Say salita na katwaan. Say bilay na kareenan tan pankakasakey. Panangaro tan panangasi.

Maliket so toon ag naekalay pananisia ed siak!"

Ontan pa komon. Amen.