26 February 2011

8th Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

 

Nangelan tayo diad unaan ya babasaen ed libro nen Propita Isaias so sakey ed saray sankarapen ya bersikulo ed biblia: “Anggan nalingwanan na ina so anak to, siak ag ta kayon balut nalingwanan.”(Isa. 49,15) Saya so sipan na Dios a Katawan ed sikatayo ran pinalsa to: Agto itayon balot lingwanan tan paolyan na say Dios ya Ama tayo!

Tan sayan inbalikas nen Propita Isaias so pinasimbalo na Katawan tayon Jesukristo diad say ibanghilyo ya abasa tayo natan: “Kanyan ag kayo mapagpaga!” a kabaliksan to yan ibabaga na Katawan ed sikayo ra ya say tua agaylay paga tayo ed kairapan na bilay?

“Kanyan ag kayo mapagpaga.” Palinewen tayo ya sayan inbalikas na Katawan et agto kabaliksan ya manbilay tayon palpalaran, patapon odino anggapoy pibabali ed responsibilidad tayon mankimey tan manparaan met ed saray arapen tayo. Odino, agto labay ya ontunda tayo lan mankimey ta akaoley lay Dios ed sikayo ya manpakan, mankawes tan mananap na abong tayo! No onya so panagnunot tayo ed sayan inbaga na Katawan, akin ni et kasin inter na Dios ed sikatayo so kakabatan, biskeg na laman tan maong ya panagnunot?

Kekerewen labat na Katawan ya manmatalek tayo ed say Dios tan agtayo manpapaga ya singa anggapoy pibabali na Dios ed sikatayo. Akin?

Unaan, manmatalek tayo ya sayan Dios ya amalsa ed sikatayo ya sayan bilay ya pinalsa to et naitday tulong tan suporta; say Dios tayo et agnasabsabaan so grasya tan bendision ya manlalapud sikato para sikatayo; say Dios tayo et ag-masiblet.

Kumadwa, say panag-paga ed antokaman ya anggapo so pakayari tayon nasalatan tan nagawaan et anggapo so kakanaan to. Ingen, saya so tanda na kakulangan na panag-matalek ed say Dios ya Maiter tan Mapangasi ed amin. Say Dios tayo et Dios ya tatawagen tayon Ama tayo. Panon tayon ag-manmatalek ed say panangaro na Ama tayo?

Kumatlo, say bilay na twan Kristiano et bilay ya apanoy liket. Manliket lapud say Dios ya ag-makalingwan. Ta para sikatayo ran too, no ingagalan lingwanan so sakey, say kabaliksan to et say paka-balang na panangaro ed saman ya too. Ta say toon ingagalan malingwan, so toon anggapo la so panagaro to. No alingwana yo la so birthday na asawa yo odino say anniversary yo anggan agkayo ni kabaw, say kabaliksan to et saksakey: samay nilingwanan yo, et anggapo la so panangaro yo.

No imbaga na Propita Isaias ya ag nalingwanan itayo na Dios anggan say ina et sarag ton nalingwanan so anak to, sirin say Dios tayo so Dios ya Maaro. Say Dios et Aro mismo. Kanian, agaylay liket tayo komon iran anak na Dios Ama lapud sayan panangaro na Dios ed sikatayon amin. Akin et mapaga tayo ni sirin? Manmatalek tayo ed say Dios a Katawan ta “iter to lan amin so nakaukolan tayo.” Ontan pa komon. Amen.

19 February 2011

7th Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

Gagawaen ya met na anggan saray sumisingil na buis. Lapud sikatayo so disipulo nen Kristo; lapud sikatayo so twan mananombok nen Kristo; lapud bibirbiren tayon sikatayo et Katolikon Kristiano, wala kasi so pidumaan tayo ed say arum ya ag-bibirbiren ya Katoliko? Wala kasi so pidumaan tayo ed saray Hintil? (Say Hintil et sakey ya ag-manisia ed Dios).

Say kuan na Katawan: No saray mangarod sikayo labat so aroen yo, anto ni tumang ya alagaren yo? Gagawaen ya met na anggan saray anggapoy Dios. No say igalang yo labat ed saray kakaaro yo, antoy pidomaan yod saray arum?

Ag nayari ya sikatayo ran Katoliko et anggapo so pidumaan na panagbilay tan pananisia ed saray arum. No anggapo, anto ni so kakanaan na inka-Katoliko tayo?

Say sakey ya birbiren tayo ya balbaleg ya kipapasen tayo ran Katoliko Kristiano et onya: Sikatayo et sankayamanan ed amin diad mundo! Amtak mankelew kayon tampol no twa kasi: anggapo met so kargay pitaka yo? Ngal-ngali anggapo met so naisaliw? Agay lay karakel na utang ni? Panon ya sikatayo et sankayamanan ed intiron mundo?

No say kayamanan ya walad bulsa, kayaman ya naisaliw tan pangaliw so anapen, aliwan saya so labay kon ibaga.No ingen, tangay kayod si Jesukristo ya walad akapasak ed krus. Ta diad tagey na krus, nen say Katawan so dinuyok ed diking tan inmagos so danum tan dala: say grasya na Katawan ya Manangilaban tayo so inmagos para say intiron mundo. Sayan grasia so mabolbolos ya iiter na Katawan ed sikatayon amin. Tan diad say panamegley na saray sakraminto na Simbaan, nanaawat tayo rayon ag-nasabsabaan ya grasya.Lapud sarayan grasya na pitoran sakraminto na Simbaan, sikatayo ran Katoliko so twa tan peteg ya sankayamanan.

Mayaman tayo lapud say mabolbolos tan malepwan grasya na bilay a manlalapud sakraminto na binyag; lapud say grasya na panamerdona ed Kompisal; say grasya na panangaro tan pankakasakey ed sakraminto na kasal; say laman tan dala nen Kristo ya aawaten tayo ed komunyon.

Diad sarayan grasya na sakraminto aliwa labat ya sikatayo so sankayamanan, no ingen sikatayo so niduma-duma ed saray arum, lapud anggapo ed sikara so sarayan sobol na grasya a nanlapud say dalan inmagos tan say bilay ya inter na Katawan ed sikatayo. Wala kasi so mipara ed sarayan grasya ya iiter na Katawan ed sikatayo?

Makapa-ermen, balet sikatayo ran Katoliko ed ipapara tayo rayan sakraminto ed saray ordinarion kiwas tan gagawaen na mundo. A singa bilbilang: say sakraminto na kasal. Dakerakel la so mangibabaga ya say sakraminto na kasal et anggapo so pidumaan to ed say kasal diad civil. Balet say twa: wala kasi so mipara ed say sakripisyo na Katawan nen inmagos so dala to tan inter to so bilay tayo pian nagamuran tayo irayan grasya? Anggapo so mipara tan anggapo so mas makabaliksan ni nen sayan sakripisyo na Katawan para sikatayo. Panon ya magmaliw ya anggapo so pidumaan na civil marriage tan say kasal a sakey ya sakraminto? Kawalaay panpabli tayo ed say bilay ya insakripisyo na Katawan para sikatayo pian nagamuran tayo ra so grasyan nakaukolan tayo?

Lapud sarayan sakraminto na simbaan, lapud sarayan kayamanan na simbaan, sikatayo ran Katoliko so niduma-duma ed arum! Anggan tiponen ya amin so kayamanan ed intiron mundo, anggapo so mipara ed say grasya ya naawat tayo ed sakey ya misa! Anggan tinponen tayo so balitok na amin ed mundo, anggapo so mipara ed say grasya na mapangasin panamerdona ya nanaawat tayo ed kompisal.

Say kwan na arum: ag ko ni pabinyagan so anako ta anggapo ni so panpakan ko. Agak ni manpakasal (anggaman manaamong lara) tan anggapo ni so panpabansal ko. Akin: ipapara tayo la so sakripisyo na Katawan ed panangan tan say pansangkaili?

Say kwan lamet na arum: agak la manpakasal o manpabinyag, o mimisa ta agay lay bili bayar na sakraminto. Say ebat: Twa. Aliwan libre irayan sakraminto. Mabli iraya sakraminto tayo. Ta sarayan sakraminto et binayaran la na Katawan na bilay to. Abayaran la na Katawan nen inmagos so dala to nen sikatayo so dinuyok diad tagey na krus. Sarayan sakraminto et sankamablian; ta anggapo so makabayar ed say bilay ya inter na Katawan para sikatayo. Anggapo so libre ya sakraminto. Ta amin iraya et binayaran na Katawan la na bilay to!

Anto sirin iramay kakauten tayo ya manlalapud bulsa tayo: aliwan bayar ed say grasya na awaten tayo ta binayaran la na Katawan iraya; no ingen sikara labat so PISASALAMAT tayo ed say Katawan. Ta agtayo nabayaran so Katawan; misalamat tayo labat ed say sankabalgan ya panangaron inter na Katawan ed sikatayo.

Anto so pidumaan tayo? Sikatayo so sankayaman na grasyan binayaran la na Katawan. Lapud sayan kayamanan tayo, sikatayo met so totoon masarag ya manpasalamat, aliwan manbayar, ed sayan sakripisyo na Katawan. Makakaawat tayo na ag-nasabsabaan ya grasay ed Katawan; mabolbolos tan agtayo ontundan misalamat ed sikato. Ontan pa komon. Amen.

17 February 2011

ALD celebrates 48th anniversary as an Archdiocese

16 February 2011 – Dagupan City. The Archdiocese of Lingayen-Dagupan celebrated today its 48th year as an archdiocese in  a solemn mass presided by Msgr. Socrates B. Villegas, DD, the Archbishop of Lingayen-Dagupan with Msgr. Renato P. Mayugba, DD, the Auxiliary and the priests of the Archdiocese at the Sanctuary de San Juan Evangelista. Parishioners from the different parishes of the Archdiocese attended the solemn mass which began at 12:15 PM.

In the same celebration, the former Cathedral of the Archdiocese was formally declared as a SANCTUARIO in honor of St. John the Evangelist. The new Sanctuario de San Juan Evangelista is the restored Church located along Zamora St., Dagupan City.

In his homily, Archbishop Villegas reflected on the meaning of the archdiocese and how the church of Lingayen-Dagupan is called an “archdiocese”. He mentioned that “we are an archdiocese because of we are a community of life, celebrating the Eucharist; a community for the poor and the young; a community of mission called to become missionaries and evangelizers.

Erection of the Diocese of Lingayen

The Diocese of Lingayen was erected on May 19, 1928, comprising the entire province of Pangasinan. In 1954, because of the destruction brought on Lingayen by World War 11, the See was transferred to Dagupan, and the diocese is now known as the Diocese of Lingayen-Dagupan. On January 12,1985 the western part of Pangasinan was made the Diocese of Alaminos, and the eastern part the Diocese of Urdaneta, both dioceses becoming suffragans of Lingayen-Dagupan along with the dioceses of Cabanatuan, San Jose (Nueva Ecija) and San Fernando (La union). On 16 February 1963 the diocese was elevated to an archdiocese.

The Sanctuario de San Juan Evangelista

The present Santuario de San Juan Evangelista was the Cathedral from the late Archbishop Mariano A. Madriaga transferred the seat of the Diocese from Lingayen to Dagupan in 1954. It was the Cathedral up until 1972 when the new Cathedral along Burgos st. was built.  However, the official decree transferring the seat of the Cathedral from the “old” to the “new” Cathedral in 1972 was overlooked.

The Most Rev. Socrates B. Villegas, DD upon his succession was Metropolitan Archbishop of Lingayen-Dagupan sought to clarify the question which is truly the Cathedral of the Archdiocese. It was then discovered that the official decree transferring the seat of the Cathedral from the “old” to the “new” was not communicated to the Holy See. Thus, on the 27 December 2010, the official proclamation of the transfer of the Metropolitan Cathedral  from the church in Zamora St. to the one along Burgos St. was made.

The Nature of a Sanctuario

The Sanctuario is distinct from the Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist. The Cathedral is  the cathedra or seat of the Archbishop of the Lingayen-Dagupan  and the mother church of the archdiocese.

The Sanctuario de San Juan Evangelista is constituted as a special “sanctuary”  which shall promote a special devotion to St. John the Evangelist and a “shrine” for the Blessed Sacrament where adoration can be held regularly.

Msgr. Renato P. Mayugba, DD, the Auxiliary of Lingayen-Dagupan, is the Rector of the Sanctuario de San Juan Evangelista.

Liturgical Celebrations and Services

A daily mass is celebrated at 12:15 PM . Parochial liturgical services such as funerals, weddings, and baptisms are not ordinarily held at the Sanctuario unless pastoral necessity so demands it. However, the Sanctuario accepts jubilees and anniversaries, such as priestly and wedding anniversaries, and other similar celebrations.

The Sacrament of Reconciliation is made available to the faithful everyday at 11:45 AM.

The Sanctuario will occasionally offer activities such as retreats, studies and conferences that would nurture the faithful towards a greater devotion to St. John the Evangelist.

Adoration and Benediction with Evening Prayers

Msgr. Renato P. Mayugba, DD announced to the congregation present the schedule of the regular Adoration and Benediction of the Blessed Sacrament which is to be celebrated from 5:30 PM to 6:30 PM every Monday.

Every First Monday,Vicariate I takes charge of the Adoration and Benediction (BEC, Catechists and Youth, Adorers of the Holy Trinity, Adoration Nocturna and Holy Name Society).

Every Second Monday, Vicariate II takes charge (BEC, Catechists and Youth, Divine Mercy and Charismatic Communities and other covenanted groups).

Every Third Monday, Vicariate III takes charge (BEC, Catechists and Youth, Apostleship of Prayer, Family and Life including CFC, CF, WME).

Every Fourth Monday, Vicariate IV takes charge (BEC, Catechists and Youth, Daughters of Mary Immaculate, Knights of Columbus and Lay Ministers).

The seminarians of the Mary Help of Christians College Seminary, Bonuan Gueset, takes charge of the Adoration every Fifth Monday.

12 February 2011

6th Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

“Ipurek ko sikayo: no say panumpal yoy linaway Dios et ag ontalona ed panusumpal da ray iskriba tan saray Pariseo, ag kayon balut makaloob ed Panariay tawen.
 
Akin et naitdan itayo na samploran ganggan na Katawan? Anto so usar na sarayan ganggan ed bilay tayo? Ta say twa, dakerakel ed sikatayo so walay liknaan ya sarayan samploran ganggan et disturbo na bilay. Imagine yo labat no anggapo larayan ganggan na Dios ed sikatayo. Nagawaan tayo la so laba-labay tayo, ya anggapo so pagpapaga na konsiensia tayo. Siguro agay lay liket tayo, imbes ya mabetbet ya nagogonigon lapud saray mabetbet ya agtayo pakatoor ed sarayan samploran ganggan. No anggapo irayan ganggan, anggapo so maoges; ta magmaliw tayon maoges no sumlangen odino agtayo tumboken irayan ganggan. Kanian, no anggapo so ganggan, anggapo so sumlangen, sirin, anggapo so kasalanan, amin la so walad mareen ya panagbilay.

Akin balet et unong ed say Salmo tayo: Maliket iray mangoonur na ganggay Katawan! Sarayan ganggan manaya no tooren tayo ra et mangiter na liket, aliwan ermen tan kairapan, ed sikatayo?

Say gapuan na amin irayan ganggan et lapud say panlabay na Dios ya sikatayo so magmaliw a masanto a singa say kinasanto na Dios. Nanlapu tayo ed Dios ya sankasantosan, ontan met sirin ya magmaliw tayon masanto met. Ta lapud sikatayo so para say Dios; sikatayo so nepeg ya walad masanton kiwawala na Dios. Kanian, diad unaan a babasaen, nangelan tayo so onya: Say Dios, Ag ton balut ingganggan so siopaman a magmaliw a maoges odino initdan to na abuloy so siopaman a mankasalanan. 
 

Diad gapoy-gapu sirin, sarayan ganggan na Dios et para say pankamaungan tayo, para say kinasanto tayo, aliwan pian magmaliw tayon maoges. Sarayan ganggan et inpalapag na Dios, aliwan pian sikatayo so aka-priso ed say linawa na Dios. Andi: sarayan ganggan et inter na Dios pian wala tayod masanton sayakop na Dios a Katawan. Pian onbolas-las so panangaro ed puso tan bilay tayo. Ta sarayan samploran ganggan, et say lamot tan sobol da et PANANGARO.

No onsusumlang tayo ed say ganggan na Dios, say twa et say natutumbok et say labay tan say linawa tayo. Tan no say dili tayo so natombok, onbabaleg so linawa tayo, ondadaiset tan onkakapoy so linawa na Dios ed bilay tayo. Ya anggad, lapud say panag-sumlang tayon lanang ed saray ganggan na Dios, apano-pano tayo la na dilin linawa tayo, anggapo lad sikatayon balot so linawa na Dios ed sikatayo. Say tepet: no anggapo so Dios ed bilay tayo, panon lan onbolas-las so panangaro ed sikatayo? Panon lan walay kaoksoyan ed bilay tayo? Panon ya walay ligliwa tan liket no anggapo ed sikatayo mismo so sobol na kaoksoyan, liket tan ligliwa, tan sobol na panangaro?

For example, say ganggan na Dios nipaakar ed say panbagay katwaan. No sumlangen tayo yan ganggan, tan sikatayo so nantila, sirin, mas say dilin labay tayo so atumbok: ta mantitila tayo lapud walay iyaamot ya kaugsan ya ginawa tayo. A singa say inpantakew. Diad sayan inpantila, dinmaiiset so panangaro ed bilay tayo. No nantila tayo ed say ateng, odino nantila kayod say asawa yo odino diad anak yo, agyo naiter so panangaron nepeg ya iter yod sikara. Lapud say tila, abawasan so aro. Balet, no matoor tayon onoren so ganggan na Dios ed say panag-bilay ed katwaan, onbolas-las so aro ed puso tan bilay tayo. Tan diad, sampot, say masanton panagbilay.

Saray ganggan na Katawan et expressions na panangaro tan say panangasikaso na Dios ed sikatayo.
Pian, mas lalon makabaliksan ed bilay tayo irayan ganggan na Katawan, komon say manunaan ya tepeten tayo nipakaar ed saraya et aliwan, “Anto so agko nepeg ya gawaen?” balet say tepet tayo: “Anto kasi so mas saragen ko nin gawaen”. Say sukat na panangaro tayo et say panggawa tayo na mas ni nen saray minimum ya kerew na ganggan:

No mas mapasiensia tayo ed saray kaiba o kakaabay tayod abong; no mas mapa-abeba, mas mabiskeg ed saray arapen ya kairapan, no mas iter tayo so galang ed saray matakken nen sikatayo, no mas nin iter so kanepegan, imbes ya bawasan lapud pantakew tan pansikot, pan-ayew tan pamatey na bilay, makabaliksan so ibabaga na salmo para sikatayo: Maliket iray mangoonur na ganggay Katawan! Tan say bilay ya masanto so walad sikatayon amin.

05 February 2011

5th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

 

Asin tan Silew

“Sikayoy asin ed sankamundoan; sikayoy silew na mundo”. Kabat tayo so usar na asin. Say asin et usaren ed panag-luto pian walay taway na kakanen tayo. Say panangan ya anggapo so asin to et anggapo so taway; matabtabang. Mabetbet ya ipireg tan mananap lay arum ya mas mananam.

Kabat tayo met so usar na silew. Manelsel na silew diad kabilongetan pian onliwawa. Balet, no sayan silew et inyamor tan sinakoban, anggapo so kakanaan to.

Imbaga na Katawan nipaakar ed sikatayo ran disipulo to: Sikayo so asin; sikayo so silew ed mundo. Panon tayon magmaliw ya asin tan silew na mundo? Diad unaan a babasaen, imbaga nen Propita Isaias so onya: No say sakey ya too et manggaway kamaungan singa “pangiter na kakanen ed saray narasan tan parawes ed kaabungan iray mairap-bilay ya anggapoy abung.” Odino “itdan yo na kawes iray anggapoy nipales, tan ag yo papaliisay pakatulong yod saray kakanayon yo.” Odino "No patondaen yoy panamairap yod kapara yon totoo, say panangipa-nengneng yoy panagbosul yo, tan say panagsalita yoy maoges; no itdan yoy nakan iray narasan tan iter yoy nakaukolan da ray walad pankaukolan, magmaliw a singa liwawad kaagwan so bilonget ed liber-liber yo."

Inkuan nen San Francisco de Asisi: Anggan anton kabilonget so walad kaliber-liber tayo, saya et anggapoy pakayari to ed anggan melmelag ya silew ya sinelselan. Sirin, say kaugsan ya walad kaliberliber tayo et anggapo so pakayari da ed say kamaungan ya gagawaen ed kaliber-liber tayo. Tan ontan lay, agaylay dakep tan agaylay oksoy na mundo tayo sirin, no amin et peteg tan twan manbibilay ya singa asin tan liwawa ed mundo! Anggapo so pakayari na kaugsan ed say kamaungan!

Balet, akin et natan diad kaliber-liber tayo, say kaugsan so onkakayat tan singa onbibiskeg? Akin et singa say mundo et mansironget la ed kabilongetan ya iiter na kaugsan? Anto so nagagawa na say asin tan silew na inka-Kristiano tayo? Anto so kipapasen na asin tan silew na inka-disipulo tayo nen Kristo?

Diad saray balita natan ed newspaper, tan diad radio tan television, nanaimatonan tayo so corruption na pigaran kabiangan na gobierno. Milyones so nababalang. Milyones so natatakew. Pigpigara so minanabang ed say pondo ya usaren komon na dakerakel no saya et ag-tatakewen.

Say tepet tayo ingen: akin tan panon et saraya et agawaen na pigaran walad kaugsan?

Ebat: Ta lapud inabuloyan tan pinaolyan ira ya manggawa na sayan kaugsan. Say asin tan say silew na inka-Kristiano na saray kaiba tan saray kabiangan da et tinmabang tan narep la. Ta say twa: onkayat tan onbiskeg so kaugsan lapud say walad kamungan et anggapo so gagawaen da. Diad inpan-paolyan ya say kaugsan so mantakew, mantila, manpatey, saraya et onkayat tan onlamot ingen ed kapegleyan tayo. Say asin tan say silew na bilay tayo komon ya walad kamaungan et narep tan tinmabang la.

Agtayo komon lingwanan so onya, nipaakar ed say kipapasen tayo ran Kristiano diad relasyon tayo ed balang sakey diad Simbaan tan diad kaliber-liber tayo: antokaman ya mauges odino kamaungan ya gagawaen tayo so walay epekto to diad kaliber-liber tayo. Agtayo komon ibaga ya say personal ya kaugsan ya gagawaen tayo, anggan saya et sikatayo tan Dios labat so makaamta, et anggapo so epekto ed kaliber-liber tayo. Wala so ibabaga tayo ran Filipino: Ang sakit sa kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Antokaman ya ginawa tayon maoges, walay epekto to ed arum; antokaman ya kamaungan ya ginawa tayo, anggan saya ed melmelag, wala met so kamaungan ya epekto to ed kaliber –liber tayo.

Kumadwa: antokaman ya gagawaen tayon kamaungan odino kaugsan, walay epekto to met ed say arapen ya panaon tayo. Tan sayan epekto et awit tayo, anggan sikatayo la so andi-lad sayan bilay. Samay kamaungan ya ginawa tayo, nalikna ni ed say panaon ya arapen, anggan sikatayo la so inatey.

No say asin na kamaungan tayo; no say asin na katwaan; no say silew na panangasi; no say silew na panamerdona et narep la, saya et walay epekto to ed kaliber-liber tayo, natan tan diad arapen iran panaon. No say silew tayo balet so mansindag tan say kamaungan tayo so onkakayat, saya so awi-awit tayo natan anggand sikatayo la so naandid bilay. Ontan pa komon. Amen.