20 November 2010

Solemnity of Christ the King: Pangasinan Reflection

Anton klase yan arin bibirbiren tayo? Unong ed ibanghilyo, sikato so inpasak ed krus, niludlurey na totoo nen walad tagey na krus. Tan diad krus, sayan Ari tayo et inatey! Anton klasen Ari ya? Anggapoy pakapanyari to. Talonan.

Apasal tayo ya no nabitla so ari, tampol say walad kanunotan tayo et say pakapanyari to. Tan kaibay pakapanyari say kayamana to. Lapud say pakapanyari tan kayamanan, tatakotay na dakerakal, laut ed saray walad sayakop to. Say ari, odino diad panaon tayo, sakey ya presidente, odino  prime minister, et walay control to ed saray totoo; diad sakey ya salita da, ontowek ira ed sikato; tampol ya onoren day ganggan to. Tan no walay sondalo to, ilaban da anggad sikara so ompatey, nabilay labat so ari da.

Arawdawi ed say inpan-ari na Katawan ya inpaneng-neng tod Ibanghilyo. Si Jesus, ya Kriston Ari, inpasak tan inatey ed krus.

Anggapo lay arum ya pakatalus ed say inpanari na Katawan likud labat ed say abasa tayod ibanghilyo. Anto so kabaliksan na say "Kristo" ya ari tayo? Say Kristo et say kabaliksan to so "Messias", say apili, say "Manangilaban". Tan diad panamegley na krus, si Jesus a Kristo et inlaban to itayo. Inter to so bilay to, nakaukolan ya ompatey pian nailaban to itayo, pian say bilay ya andi-anggaan so nagamuran tayo. Si Kristo, say Manangilaban tayo, say Ari tayo et inter to so bilay to para sikatayo ran totoo to. (Kabaliktaran ed mabetbet ya nagagawa ed mundo: say totoo so mangiter na bilay da para say ari da). Ta lapud say inpan-ari nen Jesus et say inka-aripen to, ay panangaro ya mabolos ton inbagat so bilay para sikatayo!

 Kanian, ontan lay panaglurey na saray opisyales, saray manuoley nen saman, ed si Jesus ya inpasak ed krus. Say kuanda: "Inlaban to ray arum.  Ilaban to met komuy laman ton dili, no tuan sikatoy Cristo a piniliy Dios!" No anto so lurey da, ontan met so kabaliksan na panag-uley da. Para sikara, say panag-uley da et usaren da pian nailaban da so dili da ed antokaman ya makapangiter na kairapan ed sikara. Say panag-uley da et para sikara. Imbes komon ya usaren da so oley da tan say pakapanyari da para say pangkamungan na arum, say manonaan para sikara ed say pangilaban day dili da. Imbes na say bilay so manlingkur para say pankamaungan na karaklan, say karaklan so manlilinkur ed sikara, para say pankamaunga dan bokor.


Aliwan onya so inpan-ari na Katawan. Say inpanari na Katawan et naneng-neng tayo ed say inter tod samay maong ya kriminal ya kaiba nen Jesus ya inpasak ed krus. Sayan too et makasalanan. Maoges. Tan nepeg ya dusaen. Balet, si Jesus, ya Kriston Ari, aliwan dusa so inter tod sayan makasalanan ya kinmerew na panangasi. Say panangasi tan panamerdona so naawat na sayan kriminal a nanlapud si Jesus ya Kriston Ari.


Diad sayan silibrasyon tayo ed say solemnidad na Kriston Ari, komon sikatayo ran totoo na Dios, sikatayo ran mangaako ed say Katawan ya Ari tayo, et manbilay unong ed say inka-ari nen Kristo ya Ari: manibilay a sakey ya managlinkur, manbilay para say panakamaungan na karaklan, manbilay unong ed say panangaro tan panangasi na Katawan tayon Jesus ya Kriston Ari tayo. 


Ontan pa komon. Amen.

For another reflection, click here.