13 November 2010

33rd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection (2)

"Manalwar kayo tan ag kayo palilingo ed siopaman!" Inbaga ya nen Jesus ed saray disipulo pian sikara so manalwar ed dakerakel ya onsabin propitan mantitila ya manamalikdo ra. Agkayo palilingo ed siopaman. No sarag to yan simbawa nen Jesus nen saman, makana met ni ya laut lad sarayan panaon tayo. Ta lapud, mabetbet ya sikatayo so napapalikdo, ya say tila magmamaliw lan katwaan!

"Manalwar tayo tan ag tayo palilingo ed siopaman"  ya mangibabaga ya say bilay tan dignidad na too et walay kantidad. Saya et ibabawag na media, saray angkakabaleg ya corporation ya manlalako na tambal a contraception, say manlalako na paltog tan bala. Say narerengel tan nanaimatonan tayo et onya: duma so dignidad na bilay na toon mairap bilay ed say mayaman. Duma so dignidad na toon mansasakit tan say ogaw ya agni niyanak. Balet tepeten tayo: say too kasi et aliwan nagnap so inkatoo to lapud sikatoy mansasakit, mairap bilay, tan anggapo so pakapanyari to?

"Manalwar tayo tan ag tayo palilingo ed siopaman"  ya mangibabaga ya nasaliw na kuarta ya amin. Nasaliw na kuarta so gayaga na bilay, kareenan tan katunongan o hustisia. Anggaman sayan saliwan et nanaimatonan tayo ed amin bengatla, wala ni so mas makabaliksan nen say kuarta, tan saya et ag nasaliw na anggan anto: say kareenan a manlalapud Dios, say kareenan a bunga na malinis a konsiensa, kareenan a nanlapud twan panangaro ed kapara tan say Dios a Katawan.

"Manalwar tayo tan ag tayo palilingo ed siopaman" ya mangibabaga ya anggapo so permanenten katwaan. Amin et nasalatan, anggan say prinsipio tan moralidad. Kanian, sarag to la so mantakey anggad ag naerel; sarag to la so mantila anggad nagamuran so getma. Sarag to so onyaman ya ag mankimew, unasenso ya mansaol, kanian, anggapo so wala no walay saolen ed politika, tindaan tan diad opisina. Say nalilingwan balet no onya lan onya so gagawaen tayo: say katwaan ag nasakoban tan ag naiyamot ya andi-anggaan. Say moralidad et agnasalatan anggaman saya et susumlangen na dakerakel, say panag-kimey so sankabaliksan ya gawa na too. Ta say nanlapuan na amin et say Dios a Katawan, ya agmansasalat. Tan say ganggan na Dios et ag naoman, anggad iner tan anton panaon. Onoren na amin iya anggan siopa, Presidente man o ordinarion too, mayaman man o makapanyari. Say Dios tan say ganggan to so pundasyon na moralidad tayo, aliwan say labay tan ganggan na too!

"Mananos kayo, pian nagamuran yoy tuan bilay." Diad sampot saya so sipan na Katawan ed sikatayo. Say tumang tayo no tuoren, ilaban tan mansiansia ed katwaan, kamaungan tan kaoksoyan et say tuan bilay a manlalapud say Katawan tayon Jesukristo, a sikato so dalan, katwaan tan bilay tayo. Ontan pa komon. Amen.