06 November 2010

32nd Sunday - Say Panmutektekan

Siopa ra so Saduceo? Sikara so sakey ed saray pangulon political diad Palestine nen panaon nen Jesus. Aliwa ran singa saray Pariseo ya stricto ed panag-toor day ley nen Moises. Kanian, aliwan singa mabiskeg so pananisia ra no ikumpara ira ed saray Pariseo. Sarayan Saduceo balet et mayayaman ira tan makapanyari ra lapud sikara so mikakasakey ed saray mano-oley ed sikara -- saray Roman authorities. Tan say mabetbet ya pi-oolop da ed saray  paganon Romans et sikatoy rason no akin et apikewet so  kanunutan da nipaakar ed say Dios. Tan saya so rason akin et ag-ira manisia ed say kiolid bilay.

Tan saraya so lingo ra: Unaan, in-aliling day tawen unong ed say panag-talos da ed no anto so mundo. No anto so kipapasen dia ed mundo, para sikara, ontan met ed tawen. Kumadwa, say lingo da initdan day human restrictions so Dios. Say kababatan na Dios para sikara et singa kakabatan na too. Say tawen sirin et singa lanlamang panagbilay diad mundo. Kumatlo, agda aabloyan ya magmaliw a Dios ed bilay da so Dios a Katawan. Ingen, no siopa so Dios, mandepende no anto so labay tan mainomay para sikara.

Balet, say Dios, mas makabat, mas makapanyari, mas matalino nen say sanka-talinoan ed entiron mundo et entiron panaon. Kanian, inpanunot nen Jesus ed sikara so pakalilingoan da.Say Dios, kuan na Katawan et Dios a mabilay. Say Dios et ag balot sarag ya nalimitation na panaon tan pasen.Say Dios et Dios aliwa lapud say labay na too.

No maminsan singa tayo iramay Saduceo. Say mundo tayo natan et aliber-liber na panag-bilay ya aliwan makristiano. Tan saray et values na mundo et manunaan ya nanaalisan so values na pananisia tayo. Kanyan, say bunga ton ya et samay tatawagen tayon "Cafeteria Catholics".

Say "Cafeteria Catholic" et sakey ya katolikon manbibilay na pananisia unong ed singa panag-pili na kanen diad cafeteria. Pilien labat so labay; ipireg so ag labay. Say kabaliksan to ed inkaristiano tayo et onya: say aawaten tayo labat ya bangat na Simbaan tan say Ibanghilyo et saramay labay tayo labat. No saya et mairap tan ag labay, ipireg tan ag la tooren.

Kanian, agaylay panag-awat tayo ed say bangat na simbaan ya panlingkuran tan aruen iray mankakaukolan tan saray mairap bilay. Balet, agay lay irap tayon akoen tan tooren so bangat na simbaan nipaakar ed sexual morality, a singa say panag-usar ed contraception. Odino diad panag-sugal tan panag-teen ed jueteng.

No pipilien tayo so ganggan na Dios tan ipireg iray arum lapud mairap tan ag-mikasakey ed say labay tayon panag-bilay, agtayo aaboloyan so Dios ya mag-maliw a Dios ed bilay tayo! Pagmamaliwen tayo so Dios unong ed say limitation na kanunotan tan labay tayo labat. No onya so gawaen tayo, dakerakel so agtayo nanaawat ya manlalapud say Dios lapu labat ta agtayo la lulukasan so dili tan puso tayo ed say pakapanyari, kakabatan tan say agnatukor ya panangasi na Dios.

Ontan met ed say panagdasal tayo. No tinmunda tayo lan mandasal tan manpikasi lapu labat ya agtayon tampol nanaawat so labay tan pirpirawat tayo, agtayo aabuloyan so Dios ya magmaliw a Dios ed say kakabatan, pakapanyari tan panagasi to. No tinmunda tayo la, ag naiter na Dios ed sikatayo iray grasya tan bendision ton ag natukor na kakabatan tan kanunutan tayo.

Diad ayan misa, ipikasi tayo ya naitdan tayo na grasya na Katawan ya manmatalek ed Sikato. Awaten ya bolbolos so inka-Dios na Katawan ed bilay tayo, tan akoen so mabilay a Dios ed dili tan puso tayo. Ontan pa komon. Amen.