13 November 2010

33rd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection (1)

"Onsabiy agew a napoolan a singa dayami iray mapaatagey tan maoges a totoo.  Diad satan ya agew napoolan ira tan anggapoy nakeraan ed sikara." Say katononganna Dios so onsabi. Wadia la. Tan para saray arum onsabi ni. Tan para say amin: mantalongaring iyan katonongan diad sampot ya panaon.

No onsabi so katonongan o hustisia na Katawan, manliket itayon amin. Saya so ibabaga na saray babasaen natan a Simba. "Onsabiy agew a napoolan a singa dayami iray mapaatagey tan maoges a totoo.  Diad satan ya agew napoolan ira tan anggapoy nakeraan ed sikara." Tan say kuan tayo: Salamat la Katawan. Saray maoges et natawayan da lan lamang so hustisia na Dios! No nanunutan tayo ra so totoon nanlalames, tan manpapairap ed sikatayo; totoon mamapabaing ed sikatayo la lanang; saray mansasaol ed sikatayo, agay lay inomay tayon manliket ed say isabi na hustisia na Katawan!

Of course, ed sayan panagnunot, tan liknaan, agtayo kaiba ed saray maoges! Agtayo kaiba ed saramay matitila tan manpapairap ed arum; aliwan sikatayo so mamibiktima na panag-sikot, tila o kaugsan ya kagagawa. Saraya et arum a totoo -- aliwan sikatayo.

No matwa tayon birbiren so kipapasen tayo, diad panagbilay  tan saya et birbiren ed arap na Dios -- tepeten ed dili: No onsabi so hustisia na Dios natan, tan okoman itayo na Katawan, maliket tayo kasin awaten iya? Odino walay takot tan pagpaga ed sikatayo lapud, diad katwaan, kaiba tayo ed saray akapangiter na kairapan ed arum; asali tayo met la sikatayo so nantitila tan nasasaol, tan saraya et wala ray totoon apasakitan tayo. No onsabi so hustisia na Katawan, maliket tayo kasin onarap ed say Dios?

Walay liket tayon onarap tan awaten so hustisia o katonongan na Dios na abuloyan tayon pasimbaloen to so bilay tayo. Say apoy na hustisia na Dios so mamasimbalo ed sikatayo! Sayan apoy ya mamool ed saray mauges so sikaton apoy met so mamasimbalo ed sikatayo no lukasan tayo so puso tan bilay tayo ed say panangaro tan panangasi na Katawan. Siopaman so mangawat ed say panangaro, manbilay unong ed panangaro, walay kiwas unong ed panangaro. Say apoy na katonongan na Dios so walad sikato.

Onsabi so katongan na Katawan. Andi saew onsabi iya. No panon tayon akoen iya, dwara labat: walay takot tan pagpapaga odino walay liket tayon onabet ed say Katawan. Diad kaugsan, manari so takot; diad kamaungan, say liket tan ilalo so mantalongaring. Walad sikatayo komon so liket ya onabet ed say isabi na Katawan. Ontan pa komon. Amen.