12 November 2010

Position Paper against Provincial Resolution No. 454-2010, "Indorsing the Operation of Small Town Lottery (STL) project in the Province of Pangasinan including its component Cities"


Nen Oktubre 15, 2010, say Sangguniang Panlalawigan na pinabli tayon luyag a Pangasinan so inaprobaan da so sakey a resolution nen Sangguniang Panlalawigan Member Ranjit R. Shahani, a say Provincial Resolution No. 454-2010, “Indorsing the Operation of Small Town Lottery (STL) project in the Province of Pangasinan including its component Cities”.

Ed sayan resolution, inter da so endorsement na operation na Small Town Lottery odino STL ed interon probinsia na Pangasinan, kaiba ra so cities to. Say inter da ya rason no akin wala yan Resolution et sarayan onguendan:

1.       Say Aquino administration so successful ed say declaration da na “all out war” ed say illegal ya sugal diad intiron bansa;
2.      Say Probinsia na Pangasinan so mikakasakey ed national government pian napatunda tan naekal larayan illegal numbers game, laut la ed say jueteng operations;
3.      Say inpakatunda na jueteng operation activities ed Pangasinan so rason ya walay kerew ya altenatibon pakalmoan na panagbilay o livelihood opportunities para saray mandedepende ed say jueteng;
4.      Say Small Town Lottery (STL) so sarag ya alternatibon pakalmoan na panagbilay para saray libo-libon totoo.

Say Mananisia a Laiko na Arkidiosis na Lingayen-Dagupan so mangibabalikas na say opposition ed sayan Provincial Resolution No. 454-2010, lapud sarayan onguendan ya rason:

1.       Saray rason ya inpalapag no akin et walay Resolution No 454-2010 so agto naibabaga so twan kipapasen tan situation na bansa tan say probinsia nipaakar ed say onkakayat tan tuloy-tuloy ya operation na jueteng;
2.      Say rason na Resolution No. 454-2010 et sakey ya sweeping statement/generalization ya inpalapag ya anggpoy agawan public hearing;
3.      Sayan Resolution so mas lalon makaderal na moralidad na totoo’y probinsia, laut lad  say pakaka-aripen na dakerakel ed say mapalikdon sipan na sugal, ya magmamaliw a bogtong ya ilalo ed say kairapan. Say STL so ag sarag ya magmaliw ya alternatibon pakalmoan ya panagbilay para saray kuan ya naekalay pakalmoan lapud say pakaerap na jueteng, lapud say STL, a singa jueteng, et bengatlan manlalames na saray mairap bilay. Say nanaitdan na baleg a benepisio na STL et saray franchise operators.

Unong ed say bangat na Simbaan Katolika ya komon arawian so antokaman ya sugal, ontan lan say pananisia tan conviction ya say STL et mas lalon inganyoen toy kultura na sugal ed say probinsia tayo. Anggaman say STL et legal, ag iya balet niduma ed say makapoy ya epekto na jueteng ya sakey ya sugal tan panlalapoay corruption. Sirin, walaray makapansinagem ya epekto to ed sociedad.

Manpipikasi itayo sirin ya nunuten lamet na saray Miembro na Sangguniang Panlalawigan nipaakar ed say endorsement da ed say Small Town Lottery ed probinsia tayo, tan  mananap iray alternatibon livelihood programs unong ed maong ya panag-kimey, katwaan tan industry.

Tatawagen mi kayo ran pinabli min Pangasinenses, ya manalwar ed say onkokorong ya kultura na sugal ed probinsia tayo. Itanguyor tayo so virtudes na honesty, industry tan hard-work, tan labanan so ngiras tan corruption ed probinsia tayo. Labanan tayo so sugal! Labanan tayo so jueteng! Labanan tayo so STL!