30 October 2010

31st Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Anto kasi gawaen tayo no tinmoktok so Katawan ed abong tayo tan inkuanda, "Nakaukolan koy manayam ed abong mo natan"?

Onya so agawad si Zacheo. Si Zacheo so aliwan ordinarion too. Sikato so Chief na saray manag-kolekta na buis. Sikato sirin so mayaman. Sikato so makapanyari. Balet, sikato met so kabusol na saray kapara ton Judio. Say rason: bibirbiren dan traidor na bansa lapud sikato so mankikimey para sa nansakop ed sikara, saray Romans, tan sikato so matakew, kanian sirin makasalanan. Anggaman, mayaman tan walay pakayari to, anggapoy respesto na totoo ed sikato lapud sikato so makasalanan. Sikato so aarawian. Sikato so pipiregan na karaklan.

Nen kinmalab ed kiew si Zacheo pian nanengneng toy Jesus ya manaakar ed kapegleyan na karakel a tooo, sikato so anengneng nen Jesus. “Epas kan tampol, Zaqueo, ta nakaukolan ya ontuloy ak natan ed abung mo.” Inkuan na Katawan ed sikato.

Ontan lay liket nen Zacheo.

No ontoktok so Katawan ed abong tayo tan salanti ibagara ya "Nakaukolan ya ontuloy ak natan ed abung mo", anto kasi so reaction tayo? Malikeliket kasi a singa si Zacheo odino sikatayo so nababaingan ta agtayo akaparaan? Odino ampan awiten tayo ed arum ya abong ta amta tayon maringot tan magulo so abong tayo?

Mabetbet ya onya so gagawaen na Katawan diad Ibanghilyo: sikato so mabetbet ya onbisita ed pasen tan kaabongan na saray mairap bilay, saray mansasakit tan anggan saray  bibirbiren na karaklan ya makasalanan. Akin et onya so mabetbet ya gagawaen na Katawan? Akin apili to so abong nan Zacheo ya kabat na amin ya matakew tan managsaol?

Ta lapud nakaukolan nen Zacheo so mapangasin panangaro na Katawan. Tan lapud sayan inpanabetan da, tan say inloob nen Jesus ed abong nen Zacheo,inpanengneng toy kaaraleman na panagbabawi to. Iter koy kapalduay kayaryan ko ed saray mairap-bilay, Katawan; tan no wala bilang so sinaol ko, mamipat a karakel so ipawil ko.”

Say bunga na inloob nen Jesus ed abong nen Zacheo et say panagbabawi ed saray kasalanan to tan say panagpasimbalo na bilay to.

No onloob si Jesus ed bilay tayo, anto kasi so naalmo to ed puso tayo?

Diad pangako tayo na masanton komunyon, si Jesus so onloob ed abong na puso tayo. Aawaten tayo so Katawan. Balet, wala met kasi so liket ed say pangako tayo ed say Katawan? Wala met kasi so pangbabawi ed saray bibirbiren tan aakoen ya kasalanan tayo? Wala met kasi so panagpasimbalo na bilay? Nepeg labat ya walay bunga tan panapasimbalo na bilay no aakoen tayo so Katawan diad masanton komunyon.

Si Zacheo so oliran tayo komon: diad inpangawat tod Katawan, walay liket ed puso to; walay panagbabawi to; walay panagpasimbalo ed bilay to.

Ontan pa komon. Amen.