31 October 2009

Babasaen: Solemnidad na saray Sasanto

ONONAN BABASAEN Pu. 7:2-4, 9-14

Say libro na Puyan so mangipaparontal na saray nayarin nagawa diad kasamputay panaon: saray sasantos, saray matuor ya mananumbok nen Cristo, so akaalagey diad arapan na trono na Dios ya akasulong na ampoti tan maneemben na sangay palmera a simbolo na impanalod kasalanan tan patey.

Babasaen ya inaon ed libro na Puyan

Siak, si Juan, anengneng ko met ya ontatagey a nanlapud bokig so sananey ya anghil a walad sikatoy timbri na mabilay a Dios. Inkelyaw tod saramay apatiran anghil ya initday Dios na pakayarin manderal na dalin tan dayat, "Ag yo ni dederaley dalin, o say dayat, o saray kiew, anggad ag ni amarkaay muling da ray aripen na Dios tayo." Insan nibagad siak so bilang da ray amarkaan: sanlasus, apataplo tan apat a libo a nanlapud amin a boleg na saray totood Israel.

Kasumpal to ya, anengneng koy balbaleg a dagop na katoowan ya anggapoy makabilang lapud karakel da. Nanlapu rad amin a bansa, tribu, totoo, tan salita. Manalalagey irad arap na trono tan samay Kordiro. Akakawes iray ampoti tan sankabembenan da ray palapa na palma. Ineyag day maksil, "Say kilalaban manlalapud Dios tayo ya akayorung ed trono, tan say Kordiro!" Inmalagey ya amin iray anghil a walad kaliber-liber na trono, saramay mamatakken, tan saramay apatiran mabilay a pinalsa. Dinmakmomo rad arap na trono tan angigalang irad Dios. Inkuanda, "Amen! Anggad angga komun a kayaryay Dios tayo so dayew, galang, kakabatan, pisasalamat, tanduro, pakayari, tan biskeg! Amen!"

Tinepet ed siak na sakey ed saramay mamatakken, "Siopa ra tay totoon akaampoti, tan iner so nanlapwan da?"

"Ag ko amta," ebat ko. "Sikayoy makaamta."

Inkuantod siak, "Sikara yay totoon akaliktar ed baleg a kairapan. Inorasan tan pinapoti ray kawes da ed dala na Kordiro."

Salita na Katawan.

EBAT A SALMO

E/. KATAWAN, SIKARA YAN TOTOO SO MAMPIPILALEK A MAKANENGNENG ED LUPAM.

1. Kayaryay Katawan so mundo tan amin a logan to; kien toy dalin tan amin a manaayam ed dalin. Inletneg tod aralem a danum diad dalem na dalin tan inlira tod dalem na dayat iray pundasion to. E.
2. Siopay manepeg ya onkalab ed palandey na Katawan? Siopay nayarin onloob ed masanton Timplo to? Saray totoon malinis so gawa ra tan say kanunotan da, ag ira mangigagalang ed saray diriyos, tan ag da isisipan so ag da nagawaan. E.
3. Say Katawan bindisionan tan ilaban to ra; say Dios ibawag to ran anggapoy kasalanan. Sikara yan totoo so onsisingger ed Dios, tan oonlad arap na Dios nen Jacob. E.

KUMADWAN BABASAEN 1 Jn. 3:1-3

Babasaen ya inaon ed ononan sulat nen Juan

Nengneng yo so ontan lan panangaroy Ama ed sikatayo! Diad kabaleg na panangaro to atawag itayon anak na Dios-tan saya et tua. Ag itayo kabat na sankamundoan, ta say sankamundoan ag to akabat so Dios. Inararon anak, sikatayo natan so anak na Dios, balet aliwa nin malinew no antoy pagmaliwan tayo. Anggaman ontan, amta tayo a diad ipawil dia nen Cristo, magmaliw itayon singa sikato, ta nanengneng tayo diad dilin inkasikato. Balang sakey a wala yan ilalo tod Cristo linisan toy panagbilay to, a singa si Cristo et malinis.

Salita na Katawan.

ALLELUIA
E/. Alleluia. Dago kayod siak, kuay Katawan, amin yon nakekesawan ed panaawit yoy ambelat, ta pampainawaen ta kayo. E/. Alleluia.

IBANGHILYO Mat. 5:1-12

+Babasaen ya inaon ed masanton ibanghilyo onung ed kinen Mateo

Anengneng nen Jesus a dakerakel iray totoo, kanyan linmad nipokdul a pasen tan inmirung diman. Dinago na saray disipulo to, tan onyay imbangat tod sikara:

"Maliket iray mamibirbir na pankaukolan dad maispiritu ran bengatla, ta kayaryan day Panarian na tawen!
"Maliket iray maneermen, ta ligliwaen iray Dios!
"Maliket iray mapaabeba, ta tawiren day dalin ya insipay Dios!
"Maliket iray mampipilalek a manumpal na linaway Dios, ta iter tod sikaray pampilalekan da!
"Maliket iray mapangasi, ta kasian iray Dios!
"Maliket iray malinis so puso ra, ta napinengnengan day Dios!
"Maliket iray manggagaway polaing na mareen a panoolup da ray katoowan, ta ibilang iray Dios ya anak to!
"Maliket iray napapairap lapud panusumpal day linawa na Dios, ta kayaryan day Panarian To!
"Maliket kayo no sikayoy pabpabaingan, parpairapen, tan pagpaogesen na totoo lapud disipulo ta kayo. Manliket tan manggayaga kayo, ta balbaleg so tumang yod tawen. Onya met so impampapairap na totood saray propita ya akaonan nambibilay nen sikayo."

Ibanghilyo na Katawan.

LAPAG A PIKAKASI:
Padre: Lapud totoo itayoy Dios ed sayan mundo, pankakasakeyen tayoy pikakasi tayo ya mitekep ed amin da ray sasantos ed tawen para pankaukolan daray totoo ed anggan enerman.

Say ebat tayo: Katawan, dengel mo ray pikakasi mi.

1. Tapian say Simbaan, ya sikatoy maliket ya Ina daray grupo ray sasantos, et naawit to ray amin ya anak to ed nanarian na Dios; mikasi itayod Katawan.
2. Tapian amin daray totoon maong ya impanlinawa et naawit day matuan bilay tan magnayon ya kareenan lapud pananundon na dala nen Cristo; mikasi itayod Katawan.
3. Tapian saray napapairap lapud katuaan et nituloy day matunong a dalan na saray sasantos; mikasi itayod Katawan.
4. Tapian diad panag-awat tan panangibagat ed Eucharistia et naalmo tayo met komon so pakapinabang ed saray sasantos tan onggawan sasantos; mikasi itayod Katawan.
5. Para saray maniinagem, saray masegsegang, saray olila tan napapaolian ya ugugao, saray inmawet ya makasalanan, tan saray akasagmak na makasinaguem iran inkagawa tan para kimey tan getma na parochia tayo; mikasi itayod Katawan.
6. Tapian saray akauna ed sikatayo et niakar la ran magano ya makapinengneng ed Dios; mikasi itayod Katawan.
7. Para saray pilalek tayon nagamoran. (nunoten ira); mikasi itayod Katawan.

Padre: Ama, na kasantosan tan gracia, ibagat mi rayan kerew-kerew mi ya akitekep ed pikakasi na Virgen Maria tan saray sasantos ya sikaray nanmatalek ed panangasim ya nanengneng ed masanton impanbilay da. Amen.