01 January 2011

Epiphany of our Lord: Pangasinan Reflection

Say kabaliksan na salita'y "epipanya" et say "panangipaamta" Kanian sayan fiesta et ibebelyaw to ed amin ya si Jesus et linmad diad mundo ya manangilaban tayo, aliwa labat ed para saksakey ya too odino pamilya odino nasyon. Ingen, si Jesus so niyanak diad mundo para amin a too, para sankamundoan. Si Jesus so Manangilaban na amin, anggan kapigan, anggan iner. Sikato ya so kabaliksan no akin et saramay bisita nen Jesus ya makabat ya totoo et nanlapud nanduroman pasen ed mundo. Si Jesus so Dios aliwan para saksakey ya totoo o nasyon, o pasen. Si Jesus et Dios tan Manangilaban na amin!

Talora so regalo ya awit na sarayan makabat o wise men ya inter dad si Jesus. Sarayan talora et walay mas araldalem ya kabaliksan to no siopa si Jesus. Say insenso, balitok tan mira. Say insenso so inter ed si Jesus lapud sikato so Anak na Dios, say maandon Salita na Ama. Sikato so idadayew tan dadakmomoen a katekep toy Ama tan say Ispirito Santo a Dios. Say balitok so inter dad sikato lapud si Jesus so Ari na amin, Ari na sansinakuban, amin ya pinalsa. Mira so sakey ya pabalingit. Sikato so mabetbet ya uusaren ed say panaglinis tan panagparaan ed say bangkay. Inter iya ed si Jesus lapud sikato met so tuan too, say Manangilaban na mundo ya nanirap tan inatey para say kilalaban na amin!

No say Panarian nen Kristo labat so mansiansia, tan saya labat so natilak ed amin diad sampot na mundo, sirin, sikato ya so manunaan ya priority na bilay tayo. Tan singa saray makakabat ya lalakin, sipaparaan tayo sirin ya panlingkuran iyan Panarian na Katawan. Panon?

Sipaparaan tayo met ya ibagat so inkasikatayo, ed taloran bengatla: ibagat tayo ed say Dios iray time, talent tan treasure tayo. A singa balitok na parte na bilay tayo. Sikaraya so nanlapud Dios ya inter ton bendision ed sikatayo para say pankamaungan tayo. Sirin ontan met ya sipaparaan tayon ipawil ed say Dios ya siliket tan walay pisasalamat.

Kumadwa, saray dasay, pikakasi tan say panangigalang tan dayew tayo. Diad say pimimisa yo, ontan lan iiter tayo iray insenso ya inrigalo na saray makabat ya lalaki. Diad say pantatalimokor tayon panpipikasi, diad say panagdasal tayo, anggan ingen say pangkansion tayo na saray kanta diad misa, ibebelyaw tayo so sankatageyan a Dios.

Kumatlo, diad saray irirap, ermen, saray panpapagaan tayo, saray liliknaen tayo, saray terter na lua tayo: sikara irayan so mira na bilay tayo. Ibagat tayo iraya met ed si Jesus a Dios tayo. Anggapo so a akoen tan awaten na Katawan. Anggan saray mira na bilay tayo.

Ed sayan agew, diad misa tayo, no akoen yo so Katawan tayo ed masanton komunyon, walaray taloran sarag tayon ibagat a singa sakey ya regalo ed say Katawan: saray balitok na bilay tayo, ya papablien tan isinop-sinop, ya ngal-ngali ag itbanan. Saray insenso na bilay tayo, panangidayew, dasal tan panagpikasi ed say Dios a Katawan. Saray mira na bilay tayo: kaermenan, kairapan, panpapagaan.

No ibagat ed Katawan iraya, aliwan bayar ed say Katawan iraya a singa bayar ed say sinaliw tayo ed tindaan. Tan anggapo so makasarag a manbayar ed say panangasi tan panangaro na Katawan ed sikatayo. No ingen et sarayan iter tan ibagat tayo et pisasalamat, panangidayew tan pikakasakey ed si Jesus ya Manangilaban tayo. Sikaraya so REGALO, aliwan BAYAR. Pisasalamt, aliwan bayar.

Tan komon no sikatayo la so onsempet, mas walay seseg tan seet, katooran tayon manbilay a sakey ya Kristianon Katoliko na Panarian na Katawan. Ontan pa komon. Amen.