29 January 2011

4th Sunday Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

 

Say Kagnapan na Bilay

Diad say ibanghilyo nangelan tayo so BEATITUDES, odino no siopa ra so bibirbiren na Katawan ya “maliket”, “mapalar”. Tan sarayan beatitudes et ibabangat dad sikatayo no anto so twa, peteg tan nagnap a panagbilay.

Diad sarayan waloran beatitudes, nampapara no panon iran inbalikas na Katawan. Unaan, inggapo na Katawan na “ MALIKET IRAY …” (Blessed are..) insan, bitlaen na Katawan so specific ya kipapasen ed bilay, kairapan odino suffering. “Maliket iray mairap bilay… Maliket iray maneermen… Maliket iray mapa-abeba…

Diad Biblia, say salitan “BLESSED” et mangibabalikas na KAGNAPAN na BILAY odino FULLNESS of life. No say sakey et walad sikato so kagnapan na bilay, anggapo la so nakaukolan to, walay mabiskeg tan stable ya kipapasen tod bilay, ya anggapo so makatenyeg tan makaderal ed saya.

Sirin, lapud sayan FULLNESS of life, walay liket a manlalapud sayan kipapasen: liket ya ag-natenyeg na anggan anton kairapan, bagyo na bilay so onsabi!

Iner tayo naalmo yan liket sirin?

Unaan, awaten so sayan katwaan ed bilay tayo diad mundo: say bilay tayod mundo et ag magmaliw a singa walad tawen. Ta diad mundo, tan unong ed inagew-agew ya panagbilay tayo, et walan-wala so experiences tayo na hunger o kaerasan, humiliation, kaermenan, tukso o temptation, injustice --- Kanian, say tepet tayo: nagamuran tayo ni kasi so sayan kagnapan na bilay sayan Blessedness ya ibabaga na Katawan?

Lapud sayan experiences tayod mundo, malinew ya anggaman walay liket ya nalilikna tayo no walad sikatayo so masasamit tan agnasabsabaan ya panangan, no walay baleg tan comfortable ya abong, dakerakel ya kayamanan tan maong a panagbilay, walay power, fame tan praise, LAPUD say panlalapuan to et say iiter na mundo ya ag manbayag tan nabalang lan lamang, say liket ya bunga to ya et agmet manbayag tan nabalang, natenyeg iya na takot, nabalang iya na imon tan inka-agom.

No naupot tayo la so kanen, tan naksel tayo la, tan sikatayo la so maliket, onsabi lan lamang so kaerasan lamet. No masyadoy liket tayo ed say balon cellphone tayo, tan saya so panlikliketan ya maong, ag mabayag, walay balon modelo ya naneng-neng, tan samay cellphone tayo et nagmaliw lan daan, tan aderal ingen, asikmat so liket, tan mananap tayo lamet ya maka-satisfy na need tayo pian maliket tayo lamet.

No diad aliwan pasen so panaanapan tayo no kagnapan a liket o blessedness, agtayo naalmo so twa tan nagnap ya liket --- tan say bilay tayo et naderal lan lamang.

Panon tayon talusan sirin so BLESSEDNESS ya ibabaga na Katawan ya walad saray mairap bilay, saray maneermen, saray mapa-abeba, saray mapangasi, saray maanos ya awaten so kairapan para say katunongan, tan saray mankikimey para kareenan?

No anggapo ed sikatayo si Kristo, antoy kakanaan na bilay? No anggapo ed sikatayo si Kristo, anto so kabaliksan na kairapan tayo? No anggapo ed sikatayo si Kristo, anto so kabaliksan na kaermenan tayo? No anggapo ed sikatayo si Kristo, anto so kakanaan na kayaman na mundo, ta abalang met manaya so kamarerwa tayo?

Say kagnapan na bilay, the fullness of life, the blessedness of life, so naalmo labat no wala tayod sayakop tan panangasi na Katawan. Maliket iray mairap bilay ya kaiba ra si Kristo… Maliket iray walad kaermenan ya kalakap day Kristo … Maliket iray mapa-abeba ya walay talek dad si Kristo… ta kayaryan day panarian na tawen. Ta napinengnengan day Dios…

We are blessed aliwan lapud mayaman tayo no ingen lapud kaiba tayo si Kristo. We are blessed anggaman mairap tayo basta manmamatalek tayod si Kristo. We are blessed anggaman manterter so lua tayod ermen, lapud say manpoponas na lua tayo et si Kristo. We are blessed because of Christ. Ontan pa komon. Amen.