18 January 2011

Sto. Nino: Pangasinan Reflection

Say Sto. Nino so popular ya maong para saray Filipino. Naalmo so nanduroman imahen na Sto. Nino ed amin lawarin pasen diad Pilipinas. Diad say typical ya abong na Filipino, balbaleg man odino melag ya barong-baro, say unaan ya onabet ed abong et say imahen na Sto. Nino. Wadman so Sto. Nino et
kuarto, diad tagey na refrigerator, kaabay na TV, asingger ed dalikan, kaabay nen Buddha, no maminsan. Aminsan, nen nanblessing ak ed sakey ya abong, masyadoy imis ko nen aneng-neng koy imahen na Sto. Nino ya pinegley na picture nen sexy Marian Rivera tan saray Sex Bomb dancers!

Akin kasi et popular ya among so Sto Nino para saray Filipinos? Walay mangibabaga ya mahilig tayo kuno ed saray cute: cute ya sapatos, cute ya tsinelas, cute ya kawes, cute ya abong, cute ya asawa … tan cute met ya Dios? Say Sto. Nino et cute met. Ibabaga arum ya mahilig so Filipinos ed ogogaw. Tan say ogaw so sentro tan ligligliwa na pamilya! Laba-labay tayon neng-nengen si Jesus ya sakey ya ogaw. Sakey ya Nino.
Amta tayo balet ya say Sto. Nino, say Nino Jesus so ag nanbayag ya ogaw; si Jesus so binmaleg, tinmakken. Tan say Nino Jesus ya cute, et asabi, diad intakken to, si Jesus so inpasak ed krus. Si Jesus ya akapasak ed krus et si Nino Jesus ya binmaleg tan tinmakken.

Diad ipipikasi tayo ed say Sto. Nino, agaylay inomay tayon onkerew: ta lapud agaylay inomay so onkerew ed say ogaw. Ontan lan asing-singer so linawa tayo ed say ogaw, tan diad Sto. Nino. Say dasal tayo et dasal na pikakekerew: makapasa ed exam… makalmoy trabaho … onaliguas so bilay … makalmoy asawa…
Diad italimokor tayo ed si Jesus ya walad krus, anggaman dakerakel ni so kerew tayo, say katekep na dasal tayo et dasal na pangapapawi: say panamerdona na Katawan unong ed say panangasi to.
Ta say Nino Jesus et binmaleg, tan tinmakken: tan say Katawan so onkekerew natan ed sikatayo -- Jesus demands obedience from us. Tan say kerew na Katawan: sakbaten so krus, aroen so kalaban, perdonaen so katulangan, aroen so malabir ya kaabay. Si Kristo ya mataken et labay ton sikato so manari na bilay tayo.
Ontan lan so pananisia tan say relasyon tayo ed say Dios. Ag mansampot so pananisia tayo ed say Sto. Nino, cute ya ogaw, a singa agaylay inomay ya aroen ta anggapo so kekerewen ton mairap ya iter ed sikatayo. No ingen say pananisia tayo et komon mas araldalem lapud walay pan-onor tayo ed saray ganggan na Katawan ed sikatayo: ganggan na panangaro, ganggan na panamerdona, ganggan na magmaliw a mapangasi, ganggan ya aroen ya amin, anggan saray manbobosol ed sikatayo.

Say tepet: diad say dibosyon tayo ed Sto. Nino, onbabaleg met kasi so pananisia tayo? Mabolos tayo kasin tooren so Dios, ya anggad tagey na krus? Walay araldalem ya panagmatalek tayo ed say Dios? Ontan pa komon. Amen.