22 January 2011

3rd Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection–Say Bokasyon

“Tombuk kayod siak, ta gawaen ta kayon sumisigay na too.” Amin tayo et walay tawag na Katawan ed sikatayo. Tan amin tayo et tatawagen na Katawan ya ontumbok ed sikato. Anggaman say too et nalingwanan to so Dios odino ingen benegan to so Dios, say Katawan ag ontotunda ya manatawag ed sikatayo ya onalad sikato, pian naalmo to so bilay tan say ligliwa. Sikato ya so tawag tayon amin.

Sikato ya unaan ya tawag na Katawan ed sikatayo nen sikatayo so abinyagan. Balet, wala ra met so akaawat na kumadwan tawag ed say Katawan. Atawag ira ya manlingkur ed niduman pamaakaran ya manlinkur ed say Dios tan say Simbaan to.

Say Dios manatawag na lalakin manpari, tan bibiin tan lalaki met ya manbilay ya sakey ya madre tan brother. Akin et special o niduman tawag ya ed samay unaan ya tawag na Dios nen sikatayo so abinyagan? Ta lapud, aliwan amin et natatawag na Dios ya magmaliw ya pari odino madre. Tan akin et kumadwan tawag iya? Ta diad samay unaan a tawag, amin tayo et atawag ya magmaliw ya disipulo na Katawan; amin et atawag ya ontumbok ed si Kristo; amin et atawag ya magmaliw a santo tan manbilay a singa santo. Balet, wala ra ed sikatayo so atawag ya niduman panag-bilay na poverty, obedience tan celibacy. Say tawag ed sikara et singa tawag na Katawan ed si Pedro tan si Andres, si Juan tan si Santiago. Taynan da so antokaman ya plano dan personal tan iter tay matwan panagtalek dad say Katawan. Sayan tawag et say tawag na inkapari.

Nen fiesta tayo, kinmerew si Archbishop Soc ed siktayo ran taga San Fabian. Say kuanda, “Onkerew ak na regalo a manlapud sikayo. Komon, diad San Fabian, walay anggan sakey ya naibaki ya manaral na inkapari. Tan tinaon-taon wala sakey ya lanang ya onloob ed seminario.”

Walay akapangiba ya say bokasyon na inkapari et mabolaslas ed simbaan ya apano-panon parokiano ya mimimisa tan mandarasal. Diad simbaan, agtayo nakukulangan ya totoon mimimisa. Kanian, say bokel na bokasyon ed inkapari so naitanem lad kapegleyan tayo. Aalagaren labay na Katawan so ebat tayo.

Anto sirin so gawaen tayo? Unaan, mandasal tayo para say bokasyon ed inkapari. Inagew-agew, antes tayon mandasal na chaplet, dadasalen tayo so “Prayer for Vocations”. Diad personal ya intention yo so sikayo so manpipikasi, agyo lilingwanan ya itekep so dasal para say bokasyon. Kumadwa, invite and encourage. Atateng: agkayo natatakot ya tepeten iray anak yo no labay da so man-pari.  Encourage yo ra; agkayo komon so rason no akin et agda labay so man-pari. Tandaan yo: maliket irayan anak yo ed bilay da no say linawa na Dios so anapen tan tooren da, aliwan say linawa tan labay yo. Kumatlo, pabiskegen tan paletan so aroan, panag-dasal tan pankakasakey na pamilya. Saray dakel ya panlalapoan na bokasyon et saray pasen ya walay solid families da, ya saray anak et nanaaro ra, tan kabat da so kabaliksan na commitment. Sarayan pasen et mandarasal tan mangiiter na galang tan dayew ed say Katawan.

Agtayo natatakot. Manmatalek tayo ed say panangasi tan panangaro na Katawan. Sakey ya balbaleg ya bendision tan grasya ya say sakey ya pamilya et wala so bokasyon ya nitanem. binmolaslas tan nanbunga a sakey a pari.

“Tombuk kayod siak, ta gawaen ta kayon sumisigay na too.” Komon, wala ray makangel ed sayan tawag; awaten da, tan tumboken da. Kaiba tayo ra. Antabayan tayo ra. Ontan pa komon. Amen.