08 January 2011

Baptism of the Lord: Pangasinan Reflection

Diad silibrasyon na Fiesta na say Binyag na Katawan, makabaliksan no motektek tayo so binyag ya naawat tayo nen saman. Say pakaawat tayo na sakraminto na binyag so sankarakepan ya agawa ed bilay tayo. Ta lapud sayan sakraminto, sikatayo so niyanak lamet et danum tan Isipirito Santo: nagmaliw tayon anak na Dios. Lapud kasalanan a tawir, amin ya niaanak ed si Adan so nianak ed say kasalanan a tawir. Diad say kasalanan di Adan, amin tayo sirin so makalikna na ipatey na laman tan kamarerwa, niarawi ya andi-anggaan ed say kiwawala na Dios! Balet diad binyag, amin iraya et naandi! Alinisan so kamarerwa tayo na kasalanan a tawir odino original sin, tan amin ya epekto to yan kasalanan! Kanian, nagmaliw tayo lan anak na liwawa, aliwa lan anak na kabilongetan.

Say toon abinyagan sirin so makaawat a balon puso tan balon ispirito: say daan a puso tan ispirito so inatey diad say Sakraminto na Binyag. Inter na Dios met ed sikatayo so Ispirito Santo pian diad sayan balong puso tan ispirito tayo et mansiansian matoor tayo ed say linawa na Dios. Say aglabat apasimbalo ed sayan sakraminto et say laman tan say inclination tayod kasalanan! Say laman tayo so mansiansia gogoyoren to itayo ed say kaugsan. Kanian, wadtan la so lawas ya laban na kaugsan na inclination na laman tan say biskeg na spiritual na balon puso tan bilay tayo!

Diad sakraminto na Binyag, sikatayo so nagmaliw a balon pinalsa na Dios! Sikatayo so niyanak lamet: born-again! Tan sayan inkianak tayo na danum tan ispirito et maninsan labat, tan sikatayo la so akaawat na tanda ya ag-naekal: tanda ya sikatayo so kayaryan na Dios, tan kabiangan la na say Simbaan to. No manpabinyag kayo lamet ed sananey ya simbaan, sirin inwaklit yo so Simbaan, tan sayan tanda ya inter na Dios ed sikayo. Agko amta la so tawag ed sikayo no gawaen yo ya, balet imposible kayon born-again lamet ta sikayo la nen abinyagan, et peteg tan twan born-again la!

Diad silibrasyon na sayan sakraminto, wala ra so simbolon mangiiter na sayan peteg tan twan katwaan ya naawat tayo:

Say danum: Malinis tan malinew ya danum so usaren ya pankalbo lapud saya so simbolo na “panoras” na dutak na kasalanan, tan manlinis na kamarerwa ed say kasalanan a tawir.

Say ngaran tayo.Samay baptismal name tayo so awi-awit tayo legan tayon manbibilay diad sayan tapew na dalin; tan awit tayo ya onarap ed say Dios a sakey ya pinalsan abinyagan tan naitdan na balon puso tan ispirito! Komon, pilien tayo so ngaran na saray iter tayo – aliwan ngaran na siopa man tan antokaman. No labay yon iter so ngaran na say anak o apo yo na kombinasyon na ngaran yo, agyo lilingwanan ya itdan ira na second name: say ngaran na santo.

Say kandila: sayan kandila ya sinelselan et simbolo na liwawa nen Kristo. Sayan liwawa na Katawan so naawat na say abinyagan. Diad binyag na ogaw, say kandila na ogaw so selselan na say ama. Say dasal na pari et pian mansiansia komon ya mandarlang so sayan silew nen Kristo ed say abinyagan unong ed say panangantabay tan tulong na saray ateng tan ninong tan ninang na say abinyagan.

Say binyag so sankarakepan tan sankabalgan ya regalo ya iner na Dios ed sikatayo. Say grasya na binyag komon so mansiansian onbolaslas tan napasimbalo tayo ed inagew-agew ya bilay tayo. Ta say binyag tayo komon so ag-nepeg ya benegan tan iwaklit. Saya et matoor ya ibilay tan pabiskegen unong ed say grasya tan panangasi na Katawan. Ontan pa komon. Amen.