23 May 2009

Pangasinan Readings: Ascension of the Lord (B)

ONONAN BABASAEN Gaw. 1:1-11

Babasaen ya inaon ed Saray Gawgawa da ray Apostol

Pinablin Teofilo:

Diad samay inmonan libro ya insulat ko, insalaysay koy amin a ginagawa tan imbabangat nen Jesus, nanlapud impangigapo toy kimey to ya anggad agew na impakaitagey tod tawen. Kasakbayan na impakaitagey to, binilin tod panamegley na Ispiritu Santo iray pinili ton apostol. Kasumpal na impatey to, amimpigan nampapa-nengneng ed sikara, kanyan apaneknekan a tuan mabilay. Diad loob na apataploy agew, nampapanengneng ed sikara tan imbabangat to ray nipaakar ed Panariay Dios. Aminsan ed sarayan impantitipon da inkuanen Jesus, “Ag ki ni ontataynan ed Jerusalem, ta alagar yo niy asalitak lad sikayon insipay Amak. Nambinyag na saray totoo si Juan ed danum, balet ag mabayag, nabinyagan kayo ed Ispiritu Santo.”

Kanyan nen aminsan a nantitipon ira, tinepet dad kinen Jesus, “Katawan, ipawil mo la kasi natan ed Israel so Panarian?”

Inmebat si Jesus, “Saray panaon tan agew ya inggetar na Ama, diad pakayari ton dili, et ag la nakaukolan ya amtaen yo ra. Balet naitdan kayoy pakayari no onsabid sikayoy Ispiritu Santo, tan magmaliw kayon tasik ed Jerusalem, diad intiron Judea tan Samaria, tan diad amin a sokung na mundo.” Kapangibaga to ya, niatagey ed tawen leleg dan neneng-nengen, insan asaniban na lorem.

Akatangay ni rad tawen a sankanengneng day itataynan to nen kabebekta, duaran lalaki ya akakawes na ampoti so nanalagey ed abay da. “Sikayon lalaki a taga Galilea,” inkuanda, “akin et manalalagey kayon akatangay ed tawen? Sayan Jesus a nanlapud pegley yo tan niatagey ed tawen, et ompawil lamlamang a singa impakanengneng yod sikaton linma ed tawen.”

Salita na Katawan.

EBAT A SALMO

E/. ONSESEGEP SO DIOS ED TRONO TO; WALAY TANUL NA SARAY TRUMPITA A PARA KATAWAN.

1. Mantipak kayod liket, amin yon katoowan! Idayew yoy Dios diad panamegley na maksil iran kanta! Nepeg a takotan so Katawan a Sankatageyan; matalonggaring ya ari a manooley ed sankamundoan. E.

2. Onsesegep so Dios ed trono to. Wala ray maliket ya eyag tan tanul da ray trumpita leleg ya onsesegep so Katawan. Kantaan yoy pangidayew so Dios; kantaan yoy pangidayew so ari tayo! E.

3. Say Dios so arid sankamundoan; kantaan yo na pangidayew. Manyodyorung so Dios ed masanton trono to; manooley ed saray bansa. E.

KUMADWAN BABASAEN Ef. 1:17-23

Babasaen ya inaon ed sulat nen Pablo ed saray taga Efeso

Kekerewen kod mapagalang tan makapanyarin Ama a Dios na Katawan tin Jesu-Cristo, ya itdan to kayo komuy Ispiritu. Sikatoy mangiter ed sikayoy kakabatan, tan ipaamta tod sikayoy Dios, pian nakabatan yo. Ipipikasik a naliwawaan komuy kanunotan yo pian naamtaan yo no antoy ilalon impanawagan tod sikayo, no panoy kayaman na makapakelaw iran bindision ya insipan ton ipatawir ed saray totoo to, tan no panoy ontan lan kabiskeg na pakayari ton mankikimey ed sikatayo ran mananisia. Sayan pakayarid sikatayo et kapara to may pakayariy biskeg na Dios ya impamaoli tod bilay ed Cristo, tan impamayorung tod sikato ed nikawanay Dios diad katawenan.

Si Cristo manarid man ed amin da ray mangatatawen a manoley, saray walay betang, saray walad pakayari, tan anggan saray kakatawan; walad silong na pakayari na pakayari toy amin a mambebembey betang diad sayan mundo tan anggan diad arapen. Say Dios pinasuko toy amin a bengatla ed Cristo, a sikatoy inter tod iglisia a sankatageyan a panguloy amin a bengatla. Say laman nen Cristo et say iglisia, say inkagnapan na mangiiter na inkagnap na amiamin a bengatla.

Salita na Katawan.

ALLELUIA
E. Alleluia. Laka yo tan ibangat yoy ibanghilyok ed amin a totoo; kaiba ta kayo lawas, anggad pansamput na mundo. E. Alleluia.

IBANGHILYO Mar. 16:15-20

Say samput na masanton ibanghilyo onung ed kinen Marcos

Inkuanen Jesus ed saray labinsakey a disipulo, "Laka yod intiron mundo tan ipulong yoy Maung a Balita ed amin a pinalsa. Siopamay manisia tan nabinyagan, nilaban; siopamay ag manisia, nadusa. Saray mananisia naitdan ira na saray tanda na pakayari: papawayen da ray dimonyo ed ngaran ko; mansalita ray nandoroman salita; no mamemben iray oleg tan no oninom iray samal anggapoy maoges a nagawad sikara; tan onabig iray mansasakit a pangitapewan da ray lima ra."

Kasumpal ya akisalitay Katawan a Jesus ed sikara, niatagey ed tawen tan inmirung ed nikawanan na Dios. Linma sirin a nampupulong ed amin a pasen iray disipulo. Tinulongan iray Katawan ed sayan kimey da. Initdan to ray pakayari a manggaway milagro a pamaneknek ton katwaan so salita ya impupulong da.

Ibanghilyo na Katawan.

LAPAG A PIKAKASI:

Padre:Nen say inmolin Katawan tayo et tinmokotok ed tawen, saray angeles impanunot dad saray disipulos to ya sikato et ompawil dia lamet. Anggad satan ya ipawil to, ituloy tayoy kimey to diad pangipikasi tayod amin a totoo tan saray nakaukulan da.

Say ebat tayo: KATAWAN, DENGEL MO PAY PIKAKASI MI.

1. Tapian say Simbaan ed dalin natoor toy pambangat to tan komon makatangguyor na disipulos ed amin a bansa; mikasi itayo. (E)

2. Tapian saray manooley ed mundo et nanunotan da ya sikara et isalaysay da naani ed kinen Jesucristo no ompawil dian manintinsia, no panoy impankimey da diad tapew na dalin; mikasi itayo. (E)

3. Tapian anggapo komoy milmilay linawa to tan puso to ed sayan mundo tapian ag magbabawi naani no tawagen da la ed andi-anggaan ya bilay ed tawen; mikasi itayo. (E)

4. Tapian amin tayo et nagamoran tayoy nagnap ya pananisia diad ayadyarin inkioli nen Cristo; mikasi itayo. (E)

5. Para saray maniinagem, saray masegsegang, saray olila tan napapaolian ya ugugao, saray inmawet ya makasalanan tan saray akasagmak na makapasinaguem iran inkagawa tan para getman kimey na parochia tayo; mikasi itayo. (E)

6. Tapian saray inaatey et makasegep la rad gloria ya kaolop day Cristo ya padre tan ari; mikasi itayo. (E)

Padre: Dios ya Ama min walad tawen, say Anak mo manyodyorong natan ed kawanan mo ya napnoy andi-anggaan ya gloria. Diad panamegley to, isaklang mi rayan pikakasi mi ta sikatoy manari ed ando lan ando. Amen.