26 February 2011

8th Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

 

Nangelan tayo diad unaan ya babasaen ed libro nen Propita Isaias so sakey ed saray sankarapen ya bersikulo ed biblia: “Anggan nalingwanan na ina so anak to, siak ag ta kayon balut nalingwanan.”(Isa. 49,15) Saya so sipan na Dios a Katawan ed sikatayo ran pinalsa to: Agto itayon balot lingwanan tan paolyan na say Dios ya Ama tayo!

Tan sayan inbalikas nen Propita Isaias so pinasimbalo na Katawan tayon Jesukristo diad say ibanghilyo ya abasa tayo natan: “Kanyan ag kayo mapagpaga!” a kabaliksan to yan ibabaga na Katawan ed sikayo ra ya say tua agaylay paga tayo ed kairapan na bilay?

“Kanyan ag kayo mapagpaga.” Palinewen tayo ya sayan inbalikas na Katawan et agto kabaliksan ya manbilay tayon palpalaran, patapon odino anggapoy pibabali ed responsibilidad tayon mankimey tan manparaan met ed saray arapen tayo. Odino, agto labay ya ontunda tayo lan mankimey ta akaoley lay Dios ed sikayo ya manpakan, mankawes tan mananap na abong tayo! No onya so panagnunot tayo ed sayan inbaga na Katawan, akin ni et kasin inter na Dios ed sikatayo so kakabatan, biskeg na laman tan maong ya panagnunot?

Kekerewen labat na Katawan ya manmatalek tayo ed say Dios tan agtayo manpapaga ya singa anggapoy pibabali na Dios ed sikatayo. Akin?

Unaan, manmatalek tayo ya sayan Dios ya amalsa ed sikatayo ya sayan bilay ya pinalsa to et naitday tulong tan suporta; say Dios tayo et agnasabsabaan so grasya tan bendision ya manlalapud sikato para sikatayo; say Dios tayo et ag-masiblet.

Kumadwa, say panag-paga ed antokaman ya anggapo so pakayari tayon nasalatan tan nagawaan et anggapo so kakanaan to. Ingen, saya so tanda na kakulangan na panag-matalek ed say Dios ya Maiter tan Mapangasi ed amin. Say Dios tayo et Dios ya tatawagen tayon Ama tayo. Panon tayon ag-manmatalek ed say panangaro na Ama tayo?

Kumatlo, say bilay na twan Kristiano et bilay ya apanoy liket. Manliket lapud say Dios ya ag-makalingwan. Ta para sikatayo ran too, no ingagalan lingwanan so sakey, say kabaliksan to et say paka-balang na panangaro ed saman ya too. Ta say toon ingagalan malingwan, so toon anggapo la so panagaro to. No alingwana yo la so birthday na asawa yo odino say anniversary yo anggan agkayo ni kabaw, say kabaliksan to et saksakey: samay nilingwanan yo, et anggapo la so panangaro yo.

No imbaga na Propita Isaias ya ag nalingwanan itayo na Dios anggan say ina et sarag ton nalingwanan so anak to, sirin say Dios tayo so Dios ya Maaro. Say Dios et Aro mismo. Kanian, agaylay liket tayo komon iran anak na Dios Ama lapud sayan panangaro na Dios ed sikatayon amin. Akin et mapaga tayo ni sirin? Manmatalek tayo ed say Dios a Katawan ta “iter to lan amin so nakaukolan tayo.” Ontan pa komon. Amen.