12 February 2011

6th Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

“Ipurek ko sikayo: no say panumpal yoy linaway Dios et ag ontalona ed panusumpal da ray iskriba tan saray Pariseo, ag kayon balut makaloob ed Panariay tawen.
 
Akin et naitdan itayo na samploran ganggan na Katawan? Anto so usar na sarayan ganggan ed bilay tayo? Ta say twa, dakerakel ed sikatayo so walay liknaan ya sarayan samploran ganggan et disturbo na bilay. Imagine yo labat no anggapo larayan ganggan na Dios ed sikatayo. Nagawaan tayo la so laba-labay tayo, ya anggapo so pagpapaga na konsiensia tayo. Siguro agay lay liket tayo, imbes ya mabetbet ya nagogonigon lapud saray mabetbet ya agtayo pakatoor ed sarayan samploran ganggan. No anggapo irayan ganggan, anggapo so maoges; ta magmaliw tayon maoges no sumlangen odino agtayo tumboken irayan ganggan. Kanian, no anggapo so ganggan, anggapo so sumlangen, sirin, anggapo so kasalanan, amin la so walad mareen ya panagbilay.

Akin balet et unong ed say Salmo tayo: Maliket iray mangoonur na ganggay Katawan! Sarayan ganggan manaya no tooren tayo ra et mangiter na liket, aliwan ermen tan kairapan, ed sikatayo?

Say gapuan na amin irayan ganggan et lapud say panlabay na Dios ya sikatayo so magmaliw a masanto a singa say kinasanto na Dios. Nanlapu tayo ed Dios ya sankasantosan, ontan met sirin ya magmaliw tayon masanto met. Ta lapud sikatayo so para say Dios; sikatayo so nepeg ya walad masanton kiwawala na Dios. Kanian, diad unaan a babasaen, nangelan tayo so onya: Say Dios, Ag ton balut ingganggan so siopaman a magmaliw a maoges odino initdan to na abuloy so siopaman a mankasalanan. 
 

Diad gapoy-gapu sirin, sarayan ganggan na Dios et para say pankamaungan tayo, para say kinasanto tayo, aliwan pian magmaliw tayon maoges. Sarayan ganggan et inpalapag na Dios, aliwan pian sikatayo so aka-priso ed say linawa na Dios. Andi: sarayan ganggan et inter na Dios pian wala tayod masanton sayakop na Dios a Katawan. Pian onbolas-las so panangaro ed puso tan bilay tayo. Ta sarayan samploran ganggan, et say lamot tan sobol da et PANANGARO.

No onsusumlang tayo ed say ganggan na Dios, say twa et say natutumbok et say labay tan say linawa tayo. Tan no say dili tayo so natombok, onbabaleg so linawa tayo, ondadaiset tan onkakapoy so linawa na Dios ed bilay tayo. Ya anggad, lapud say panag-sumlang tayon lanang ed saray ganggan na Dios, apano-pano tayo la na dilin linawa tayo, anggapo lad sikatayon balot so linawa na Dios ed sikatayo. Say tepet: no anggapo so Dios ed bilay tayo, panon lan onbolas-las so panangaro ed sikatayo? Panon lan walay kaoksoyan ed bilay tayo? Panon ya walay ligliwa tan liket no anggapo ed sikatayo mismo so sobol na kaoksoyan, liket tan ligliwa, tan sobol na panangaro?

For example, say ganggan na Dios nipaakar ed say panbagay katwaan. No sumlangen tayo yan ganggan, tan sikatayo so nantila, sirin, mas say dilin labay tayo so atumbok: ta mantitila tayo lapud walay iyaamot ya kaugsan ya ginawa tayo. A singa say inpantakew. Diad sayan inpantila, dinmaiiset so panangaro ed bilay tayo. No nantila tayo ed say ateng, odino nantila kayod say asawa yo odino diad anak yo, agyo naiter so panangaron nepeg ya iter yod sikara. Lapud say tila, abawasan so aro. Balet, no matoor tayon onoren so ganggan na Dios ed say panag-bilay ed katwaan, onbolas-las so aro ed puso tan bilay tayo. Tan diad, sampot, say masanton panagbilay.

Saray ganggan na Katawan et expressions na panangaro tan say panangasikaso na Dios ed sikatayo.
Pian, mas lalon makabaliksan ed bilay tayo irayan ganggan na Katawan, komon say manunaan ya tepeten tayo nipakaar ed saraya et aliwan, “Anto so agko nepeg ya gawaen?” balet say tepet tayo: “Anto kasi so mas saragen ko nin gawaen”. Say sukat na panangaro tayo et say panggawa tayo na mas ni nen saray minimum ya kerew na ganggan:

No mas mapasiensia tayo ed saray kaiba o kakaabay tayod abong; no mas mapa-abeba, mas mabiskeg ed saray arapen ya kairapan, no mas iter tayo so galang ed saray matakken nen sikatayo, no mas nin iter so kanepegan, imbes ya bawasan lapud pantakew tan pansikot, pan-ayew tan pamatey na bilay, makabaliksan so ibabaga na salmo para sikatayo: Maliket iray mangoonur na ganggay Katawan! Tan say bilay ya masanto so walad sikatayon amin.