05 February 2011

5th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

 

Asin tan Silew

“Sikayoy asin ed sankamundoan; sikayoy silew na mundo”. Kabat tayo so usar na asin. Say asin et usaren ed panag-luto pian walay taway na kakanen tayo. Say panangan ya anggapo so asin to et anggapo so taway; matabtabang. Mabetbet ya ipireg tan mananap lay arum ya mas mananam.

Kabat tayo met so usar na silew. Manelsel na silew diad kabilongetan pian onliwawa. Balet, no sayan silew et inyamor tan sinakoban, anggapo so kakanaan to.

Imbaga na Katawan nipaakar ed sikatayo ran disipulo to: Sikayo so asin; sikayo so silew ed mundo. Panon tayon magmaliw ya asin tan silew na mundo? Diad unaan a babasaen, imbaga nen Propita Isaias so onya: No say sakey ya too et manggaway kamaungan singa “pangiter na kakanen ed saray narasan tan parawes ed kaabungan iray mairap-bilay ya anggapoy abung.” Odino “itdan yo na kawes iray anggapoy nipales, tan ag yo papaliisay pakatulong yod saray kakanayon yo.” Odino "No patondaen yoy panamairap yod kapara yon totoo, say panangipa-nengneng yoy panagbosul yo, tan say panagsalita yoy maoges; no itdan yoy nakan iray narasan tan iter yoy nakaukolan da ray walad pankaukolan, magmaliw a singa liwawad kaagwan so bilonget ed liber-liber yo."

Inkuan nen San Francisco de Asisi: Anggan anton kabilonget so walad kaliber-liber tayo, saya et anggapoy pakayari to ed anggan melmelag ya silew ya sinelselan. Sirin, say kaugsan ya walad kaliberliber tayo et anggapo so pakayari da ed say kamaungan ya gagawaen ed kaliber-liber tayo. Tan ontan lay, agaylay dakep tan agaylay oksoy na mundo tayo sirin, no amin et peteg tan twan manbibilay ya singa asin tan liwawa ed mundo! Anggapo so pakayari na kaugsan ed say kamaungan!

Balet, akin et natan diad kaliber-liber tayo, say kaugsan so onkakayat tan singa onbibiskeg? Akin et singa say mundo et mansironget la ed kabilongetan ya iiter na kaugsan? Anto so nagagawa na say asin tan silew na inka-Kristiano tayo? Anto so kipapasen na asin tan silew na inka-disipulo tayo nen Kristo?

Diad saray balita natan ed newspaper, tan diad radio tan television, nanaimatonan tayo so corruption na pigaran kabiangan na gobierno. Milyones so nababalang. Milyones so natatakew. Pigpigara so minanabang ed say pondo ya usaren komon na dakerakel no saya et ag-tatakewen.

Say tepet tayo ingen: akin tan panon et saraya et agawaen na pigaran walad kaugsan?

Ebat: Ta lapud inabuloyan tan pinaolyan ira ya manggawa na sayan kaugsan. Say asin tan say silew na inka-Kristiano na saray kaiba tan saray kabiangan da et tinmabang tan narep la. Ta say twa: onkayat tan onbiskeg so kaugsan lapud say walad kamungan et anggapo so gagawaen da. Diad inpan-paolyan ya say kaugsan so mantakew, mantila, manpatey, saraya et onkayat tan onlamot ingen ed kapegleyan tayo. Say asin tan say silew na bilay tayo komon ya walad kamaungan et narep tan tinmabang la.

Agtayo komon lingwanan so onya, nipaakar ed say kipapasen tayo ran Kristiano diad relasyon tayo ed balang sakey diad Simbaan tan diad kaliber-liber tayo: antokaman ya mauges odino kamaungan ya gagawaen tayo so walay epekto to diad kaliber-liber tayo. Agtayo komon ibaga ya say personal ya kaugsan ya gagawaen tayo, anggan saya et sikatayo tan Dios labat so makaamta, et anggapo so epekto ed kaliber-liber tayo. Wala so ibabaga tayo ran Filipino: Ang sakit sa kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Antokaman ya ginawa tayon maoges, walay epekto to ed arum; antokaman ya kamaungan ya ginawa tayo, anggan saya ed melmelag, wala met so kamaungan ya epekto to ed kaliber –liber tayo.

Kumadwa: antokaman ya gagawaen tayon kamaungan odino kaugsan, walay epekto to met ed say arapen ya panaon tayo. Tan sayan epekto et awit tayo, anggan sikatayo la so andi-lad sayan bilay. Samay kamaungan ya ginawa tayo, nalikna ni ed say panaon ya arapen, anggan sikatayo la so inatey.

No say asin na kamaungan tayo; no say asin na katwaan; no say silew na panangasi; no say silew na panamerdona et narep la, saya et walay epekto to ed kaliber-liber tayo, natan tan diad arapen iran panaon. No say silew tayo balet so mansindag tan say kamaungan tayo so onkakayat, saya so awi-awit tayo natan anggand sikatayo la so naandid bilay. Ontan pa komon. Amen.