19 February 2011

7th Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

Gagawaen ya met na anggan saray sumisingil na buis. Lapud sikatayo so disipulo nen Kristo; lapud sikatayo so twan mananombok nen Kristo; lapud bibirbiren tayon sikatayo et Katolikon Kristiano, wala kasi so pidumaan tayo ed say arum ya ag-bibirbiren ya Katoliko? Wala kasi so pidumaan tayo ed saray Hintil? (Say Hintil et sakey ya ag-manisia ed Dios).

Say kuan na Katawan: No saray mangarod sikayo labat so aroen yo, anto ni tumang ya alagaren yo? Gagawaen ya met na anggan saray anggapoy Dios. No say igalang yo labat ed saray kakaaro yo, antoy pidomaan yod saray arum?

Ag nayari ya sikatayo ran Katoliko et anggapo so pidumaan na panagbilay tan pananisia ed saray arum. No anggapo, anto ni so kakanaan na inka-Katoliko tayo?

Say sakey ya birbiren tayo ya balbaleg ya kipapasen tayo ran Katoliko Kristiano et onya: Sikatayo et sankayamanan ed amin diad mundo! Amtak mankelew kayon tampol no twa kasi: anggapo met so kargay pitaka yo? Ngal-ngali anggapo met so naisaliw? Agay lay karakel na utang ni? Panon ya sikatayo et sankayamanan ed intiron mundo?

No say kayamanan ya walad bulsa, kayaman ya naisaliw tan pangaliw so anapen, aliwan saya so labay kon ibaga.No ingen, tangay kayod si Jesukristo ya walad akapasak ed krus. Ta diad tagey na krus, nen say Katawan so dinuyok ed diking tan inmagos so danum tan dala: say grasya na Katawan ya Manangilaban tayo so inmagos para say intiron mundo. Sayan grasia so mabolbolos ya iiter na Katawan ed sikatayon amin. Tan diad say panamegley na saray sakraminto na Simbaan, nanaawat tayo rayon ag-nasabsabaan ya grasya.Lapud sarayan grasya na pitoran sakraminto na Simbaan, sikatayo ran Katoliko so twa tan peteg ya sankayamanan.

Mayaman tayo lapud say mabolbolos tan malepwan grasya na bilay a manlalapud sakraminto na binyag; lapud say grasya na panamerdona ed Kompisal; say grasya na panangaro tan pankakasakey ed sakraminto na kasal; say laman tan dala nen Kristo ya aawaten tayo ed komunyon.

Diad sarayan grasya na sakraminto aliwa labat ya sikatayo so sankayamanan, no ingen sikatayo so niduma-duma ed saray arum, lapud anggapo ed sikara so sarayan sobol na grasya a nanlapud say dalan inmagos tan say bilay ya inter na Katawan ed sikatayo. Wala kasi so mipara ed sarayan grasya ya iiter na Katawan ed sikatayo?

Makapa-ermen, balet sikatayo ran Katoliko ed ipapara tayo rayan sakraminto ed saray ordinarion kiwas tan gagawaen na mundo. A singa bilbilang: say sakraminto na kasal. Dakerakel la so mangibabaga ya say sakraminto na kasal et anggapo so pidumaan to ed say kasal diad civil. Balet say twa: wala kasi so mipara ed say sakripisyo na Katawan nen inmagos so dala to tan inter to so bilay tayo pian nagamuran tayo irayan grasya? Anggapo so mipara tan anggapo so mas makabaliksan ni nen sayan sakripisyo na Katawan para sikatayo. Panon ya magmaliw ya anggapo so pidumaan na civil marriage tan say kasal a sakey ya sakraminto? Kawalaay panpabli tayo ed say bilay ya insakripisyo na Katawan para sikatayo pian nagamuran tayo ra so grasyan nakaukolan tayo?

Lapud sarayan sakraminto na simbaan, lapud sarayan kayamanan na simbaan, sikatayo ran Katoliko so niduma-duma ed arum! Anggan tiponen ya amin so kayamanan ed intiron mundo, anggapo so mipara ed say grasya ya naawat tayo ed sakey ya misa! Anggan tinponen tayo so balitok na amin ed mundo, anggapo so mipara ed say grasya na mapangasin panamerdona ya nanaawat tayo ed kompisal.

Say kwan na arum: ag ko ni pabinyagan so anako ta anggapo ni so panpakan ko. Agak ni manpakasal (anggaman manaamong lara) tan anggapo ni so panpabansal ko. Akin: ipapara tayo la so sakripisyo na Katawan ed panangan tan say pansangkaili?

Say kwan lamet na arum: agak la manpakasal o manpabinyag, o mimisa ta agay lay bili bayar na sakraminto. Say ebat: Twa. Aliwan libre irayan sakraminto. Mabli iraya sakraminto tayo. Ta sarayan sakraminto et binayaran la na Katawan na bilay to. Abayaran la na Katawan nen inmagos so dala to nen sikatayo so dinuyok diad tagey na krus. Sarayan sakraminto et sankamablian; ta anggapo so makabayar ed say bilay ya inter na Katawan para sikatayo. Anggapo so libre ya sakraminto. Ta amin iraya et binayaran na Katawan la na bilay to!

Anto sirin iramay kakauten tayo ya manlalapud bulsa tayo: aliwan bayar ed say grasya na awaten tayo ta binayaran la na Katawan iraya; no ingen sikara labat so PISASALAMAT tayo ed say Katawan. Ta agtayo nabayaran so Katawan; misalamat tayo labat ed say sankabalgan ya panangaron inter na Katawan ed sikatayo.

Anto so pidumaan tayo? Sikatayo so sankayaman na grasyan binayaran la na Katawan. Lapud sayan kayamanan tayo, sikatayo met so totoon masarag ya manpasalamat, aliwan manbayar, ed sayan sakripisyo na Katawan. Makakaawat tayo na ag-nasabsabaan ya grasay ed Katawan; mabolbolos tan agtayo ontundan misalamat ed sikato. Ontan pa komon. Amen.