16 October 2010

29th Sunday in Ordinary Time: Say maseet tan mansiansian panagpikasi

Niduma-duma tan makapakelkelaw so abasa ed First Reading. Diad libro na Exodo, insalaysay no panon ya saray Israelita et dinogpaan iray kalaban dan Amalecita. Say twa, mas mabiskeg, mas dakel tan mas makapanyari iray Amalecita. Kanian, nen saray duran kampo so nanarap, tan diad kakasilan na bakal, wadman si Moies et tagey na palandey. Akatagey so dwaran taklay to: unong ed say abasa - "Legan ya akatagey iray taklay nen Moises, manalo ray Israelita, balet no iyabeba to ra, onggapon manalo ray Amalecita" Diad onya, tinalo na saray Israelita so Amalecita.


Sayan imahen nen Moises ya aktagey so taklay to et aliling toy panagdasal tan panagpikasi tayo ed say Dios a Katawan. Diad ibanghilyo, nangelan tayo so istorya na Katawan nipaakar ed panagdasal tan say seet tan pansiansian panagdasal. Walay sipan na Dios a Katawan ed siktayo ya iter to so kanepegan tan say katunongan ya kekerewen tayo ed say Dios, laut la no sikatayo so lalamesen, odino papairapen na arum, tan papalsaan da itayo na aliwa. Diad say istorya na Katawan, samay maoges ya huis et dinengel to so pikakasi na samay balon bii. Kuay nen Jesus: "Say Dios balet ey?  Ag to kasi iter so kanepegan da ray dilin totoo to ya agew-labin mikasi?  Ag to ra kasi tulongan a tampol? Kuankod sikayo: iter ton tampol so kanepegan da. " 


Saya sirin so sipan na Katwan ed sikatayon amin ya manpipikasi ed sikato: say Dios iter ton lanang so kanepeegan tan say twa tan peteg ya nakaukolan tayon katunongan. Anggaman no maminsan lanti et onsabi iyan pigay bulan o taon, say Dios dedengelen ton lanang so dasal tan pikakasi tayo. Si Jesus tampol ya walad kaabay tayo tan kaiba tayo diad gapoy-gapo na pikakasi tayo.


Sirin no sikatayo so mandadarasal, tan awi-awit tayo iray problema tan saray pakakagonigonan tayo, tan saray sasakbaten tayo, et aliwan, "Kawalaan mo Jesus?" odino, "Kapigan mo dengelen so kerew ko?" No ingen, say tepet et naalmo ed say tepet met nen Jesus ed samay sampot na istorya diad Ibanghilyo: "Balet no onsabiy Anak na Too, wala kasiy nasabian ton pananisia diad mundo?"

No anggapo so panagmatalek tayo ed say Dios, no aliwan mabolaslas so pananisia tayo ed say Katawan, mas pabebelaten tayo ra so sasakbaten tayo. Si Jesus so walad kaabay tayo; manmatalek tayo ed sikato. No natatakot tayo ed saray arapen tayo, awiten itayo nen Jesus ed dalan ya labay ton pangi-awitan ed sikatayo. Manmatalek tayo labat ed sikato; tooren tayoy Katawan.

Sirin, no sikatayo so mandarasal tan manpipikasi ed say Dios, agtayo lilingwanan ya anggapoy pikakasi ya ag dedengelen na Katawan. Say Dios  ingen so manaalagar ed sikatayo ya onkerew tan manpikasi ed sikato ed amin ya nakaukolan tayo.  Komon agtayo nanaekalay ilalo; komon, mansiansia so panagpikasi tayo. Ta pian, singa si Moises, anggaman naksawan lay taklay ton akaatagey, walay seet tan pansiansia to, lapud manisia tan walay talek to ya say Dios a Katawan lapud say pikakasi nen Moises, agto ra paolyan tan ilaban to ra ed saray kalaban da. Ontan pa komon. Amen.