03 April 2010

Easter Sunday Readings in Pangasinan

Ononan Babasaen Gaw. 10:34, 37-43

Babasaen ya inaon ed Saray Gawgawa da ray Apostol

Nampaliwaway Pedro ed saray totoo: “Kabat yoy agawad intiron Judea, a ginmapod Galilea, kasumpal na binyag ya impupulong nen Juan. Amta yo no panoy impangiter na Dios ed kinen Jesus a taga Nazaret na Ispiritu Santo tan say pakayari. Nililiber ton amiy pasen, nanggagaway kamaungan tan nampapaabig ed saray papairapey dimonyo, ta say Dios walad sikato. Tasi kamin amin ed saray ginagawa tod dalin da ray Judio tan diad Jerusalem. Anggaman ontan, pinatey da diad impangipasak dad sikato ed krus. Balet diad kumatlon agew, say Dios pinaoli tod bilay tan inabuloyan ton nampanengneng. Balet ag nampanengneng ed amin a katoowan no ag ingen diad sikami labat a pinili lay Dios nen saman a tasi to. Akirongo kamid sikato ya angan tan inminom, kasumpal na inkioli tod bilay. Ingganggan to kamin mampulong ed saray katoowan, tan mamaneknek a say Dios et pinili ton sikatoy manintinsia ed saray mabilay tan saray inatey. Amin da ray propita nansalita ra nipaakar ed sikato, tan inkuandan siopamay manisiad sikato et napirdona ray kasalanan to diad panamegley na ngaran nen Jesus.”

Salita na Katawan.

Ebat a Salmo

E. SIKATO YAY AGEW A GINAWA NA KATAWAN; MANLIKET TAN MANG GAYAGA TAYO.

1. Misalamat kayod Katawan, ta sikato et maung, tan andi-anggaan so panangaro to. Ikuan komun na saray totood Israel, “Andi-anggaan so panangaro to.” E.

2.Say pakayariy Katawan so angiter ed sikatayoy pananalo— say mabiskeg a pakayari tod bakal! Ag ak ompatey, no ag ta mambilay ak tan ibawag ko ray ginagaway Katawan. E.

3.Say baton impasen ya andi-kakanaan na saray karpintiro nagmaliw lamlamang a sankakanaan a bato. Ginawa ya na Katawan; makapakelkelaw a nengnengen! E.

Kumadwan Babasaen Col. 3:1-4

Babasaen ya inaon ed sulat nen Pablo ed saray taga Colosas

Pinaoli kayod bilay a kaiba yoy Cristo, kanyan panogagepan yo ray bengatlan walad tawen a kawalaan nen Cristo, ya akayorung ed tawen a kawalaan nen Cristo, ya akayorung ed nikawanay Dios. Nunnunot yo ray mangatatawen, aliwan saray mangaraldalin, a bengatla. Ta inatey kayo la, tan diad Dios akaamut so bilay yo a kaiba nen Cristo. Si Cristo so tuan bilay yo, tan no sikatoy ompanengneng, ompanengneng kayo met a kaiba to tan minabang kayod kagalangan to!

Salita na Katawan.

Alleluia

E. Alleluia. Si Cristo nagmaliw a bagat a para Paskua; mampista tayon magayaga ed Katawan. E. Alleluia.

Ibanghilyo Jn. 20:1-9

Babasaen ya inaon ed masanton ibanghilyo onung ed kinen Juan

Kabkabwasay Simba, nen ambilonget ni, linma lad lobuk si Maria Magdalena. Anengneng ton nakal lay baton akasarad sangab na lobuk. Binmatik a linmad kinen Simon Pedro tan say disipulon inararo nen Jesus. Inkuantod sikara, “Inala rad lobuk so Katawan, tan ag mi amtay anginan dad sikato!”

Kanyan pinmaway si Pedro tan samay asalitan disipulo, tan linma rad lobuk. Binmatik iran dua tan alumbaan toy Pedro may asalitan disipulo, kanyan akaonan akasabid lobuk. Yinmokon ninmengneng ed dalem na lobuk. Anengneng to ray abel a sida ya akagaton diman, balet ag linmoob. Tinmombuk a sinmabiy Simon Pedro tan linmoob ed lobuk. Anengneng ton wadman iray sidan abel. Anengneng to met so abel ya impamalkut ed olo nen Jesus, balet alokut tan akabiig ed saray sidan abel. Linmoob met la may akaonan sinmabi a disipulo; anengneng to tan anisia. (Ag da ni atalusan so ibabagay Masanton Sulat a nakaukolan ya onolid bilay si Jesus.)

Ibanghilyo na Katawan.

Panamasimbalo na Saray Sipan ed Binyag

Kakaarok ira, diad panamegley na mistirioy Paskua, nipompon itayon kaiba tiy Cristo nen abinyagan itayo, pian minabang itayod inyoli tod balon bilay. Natan ta asumpal lay nepeg tayon gawaen no kuarisma, pasimbaloen tayo ray insipan tayo nen abinyagan itayo, nen impolisay tayoy Satanas tan saray gawa to, tan insipan tayon matoor a lingkuran tayo so Dios diad masanton Simbaan ton Catolico.

Kanyan sirin:

Priest : Ibeneg yoy kasalanan, pian mankanawnawa kayon mambilay ya anak na Dios?

All : On.

Priest : Ibeneg yoy makaayayat a kaogsan, tan ag yo iyabuloy ya aripenen kayoy kasalanan?

All : On.

Priest : Ibeneg yoy Satanas, say ama na kasalanan tan prinsipi na kabilongetan?

All : On.

Priest : Manisia kayod Dios Aman makapanyarin-amin, manamalsay tawen tan dalin?

All : On.

Priest : Manisia kayod Jesu-Criston Anak ton bogbogtung a Katawan tayo, inyanak nen Birhin Maria, impasak ed krus, inatey, tan inkotkot, inmolid bilay, tan manyorung natan ed kawanay Ama?

All : On.

Priest : Manisia kayod Ispiritu Santo, say santa Iglisia Catolica, say pannanabangan day sasanto, say panamaandiy kasalanan, say kiolid bilay, tan say bilay ya andi-anggaan?

All : On.

Priest : Say Dios a makapanyarin-amin ya Ama na Katawan tayon Jesu-Cristo et initdan to itayoy balon bilay diad panamegley na danum tan say Ispiritu Santo, tan pinirdona ton amin iray kasalanan tayo. Pansiansiaen to itayo met komun a matoor ed kinen Jesu-Criston Katawan tayo ed ando lan ando.

All : Amen.