01 August 2009

Sunday Readings: 18th Sunday in Ordinary Time

ONONAN BABASAEN    Ex. 16:2-4, 12-15

Babasaen ya inaon ed libro Exodo

Diman ed kalawakan, nanriklamod kinen Moises tan Aaron iray amin ya Israelita.  Inkuandad sikara, "Magmaung ni la laingen komun no say Katawan et pinapatey to kamid man ed Egipto.  Nayarian mid may ondongo a mangan na karni tan arum ni ran kakanen ed anggaay nayarian mi.  Balet inawit yo kami a pateyen ed eras diad kalawakan."

Say Katawan kuantod kinen Moises, "Natan paoranen ko a manlapud tawen na kakanen a para sikayon amin.  Saray totoo et nepeg ya ompaway iran inagew-agew a manala na kanen dan onduga ed sanagew.  Diad onya nasubok ko no onuren da kasi iray bilin ko.

"Nadngel ko ray riklamo da ray Israelita.  Ibagam ed sikara ta diad kapansironget nawalaan ira na karnin siraen, tan diad kabwasan nawalaan ira na tinapay ya anggan antoy karakel na labay da.  Diad satan, naamtaan da a siak so Katawan a Dios da."

Diad labi walay olup na amayamay a pugo a mantikyab iran sinmabi tan apanatan day kampo, tan diad kabwasan walay linaew ed kaliber-liber na kampo.  Nen naandipat lay linaew, wala ray atilak ed dalin a bengatlan tirampiak tan maimpis.  Singa ra kinmigtel a linaew.  Nen anengneng ira na saray Israelita, ag da amta no anto ra man kanyan nantetepetan ira, "Anto ya?"

Si Moises kuantod sikara, "Sikato yay kanen yo ya inter na Katawan."

Salita na Katawan.

EBAT A SALMO

E.    Say Katawan initdan to ray nakan a nanlapud tawen.

1.    Saray bengatlan nadngel tan naamtaan mi, saray bengatlan imbagad sikami na saray lalaki mi--Ag mi ra iyamut ed saray anak tayo; ibaga mid ontombuk a kailalakan so nipaakar ed pakayariy Katawan tan saray matalonggaring a kiwas to tan saray makapakelaw a ginagawa to. E.
2.    Balet nansalitad tawen tan ingganggan ton onlokas iray puirta to.  Initdan to ray nakan a nanlapud tawen, diad impangoran to na mana a kanen da.  E.
3.    Kanyan angan iray kakanen da ray anghil, Say Dios initdan to ra na daakan.  Inyakar to rad masanton dalin to, diad kapalandeyan a sikaton diliy anakep.  E.

KUMADWAN BABASAEN    Ef. 4:17,20-24

Babasaen ya inaon ed sulat nen Pablo ed saray taga Efeso

Diad ngaray Katawan sirin, ibabagak tan ipupurek kod sikayo: ag ki la mambibilay a singa saray Hintil, ya andi-kakanaay kanunotan da.

Aliwan ontan so inaral yod Cristo, no tuan nadngel yoy nipaakar ed sikato tan inaral yoy katwaan a walad kinen Jesus.  Ibeneg yo lay gendat a panagbilay yo.  Paolyan yo lay daan ya inkatoo yo a nadederal lapud saray maoges a pilalek.  Nepeg a naoman lay kanunotan tan getma yo.  Nepeg yon isolung so balon inkatoo, a pinalsan kaparparay Dios, tan nipanengneng diad tuan panagbilay a masanto tan matonung.
Salita na Katawan.

Alleluia

E. Alleluia.  Saray karnirok derengelen day bosis ko, kuay Katawan; amtak ira tan totombuken da ak.  E. Alleluia.

IBANGHILYO    Jn. 6:24-35

Babasaen ya inaon ed masanton ibanghilyo onung ed kinen Juan

Nen anengneng na saray totoo ya andid may Jesus tan saray disipulo to, linmogan irad saray baloto tan linma rad Capernaum a mananap ed kinen Jesus.

Nen arumog day Jesus ed biek na dayat, tinepet dad sikato, "Maistro, kapigay insabim dia?"

Inmebat si Jesus, "Ibabagak ed sikayoy katwaan: aanapen yo ak aliwan lapud anengneng yo ray makapakelkelaw a gawgaway pakayarik, no ag lapud napsel kayon angay tinapay.  Mankimey kayo, aliwan pian nawalaan kayoy kakanen a naderal, no ag ingen pian nawalaan kayoy kakanen a mansiansia ya anggad bilay ya andi-anggaan.  Iter na Anak na Too yan kakanen ed sikayo, lapud sikatoy initday Dios Ama na pakayari to."

Kanyan tinepet da, "Antoy nepeg min gawaen pian nasumpal mi ray pagagaway Dios?"

Inmebat si Jesus, "Niay pagagaway Dios ed sikayo: manisia kayod imbaki to."

Tinepet dad sikato, "Anton makapakelaw a gawa so nipanengneng mod sikami, pian sisiaen mi ka?  Antoy gawaen mo?"  Insan da intuloy ya inkuan, "Angan na manna ed kalawakan iray lalaki mi, ta ibabagay Masanton Sulat, 'Initdan to ray tinapay a nanlapud tawen."

Inmebat si Jesus, "Ibabagak ed sikayoy katwaan: aliwan si Moises so angiter ed sikayo na tinapay a nanlapud tawen.  Say Amak so mangiiter ed sikayo na tuan tinapay a nanlapud tawen.  Ta say tinapay ya iiter na Dios et samay linmasur a nanlapud tawen tan mangiiter na bilay ed sankamundoan."

Inkuandan tampol, "Katawan, itdan mo kami lawas sirin itan a tinapay."

Inkuanen Jesus, "Siak so tinapay na bilay.  Ag lan balut naerasan so siopaman ya ondagod siak, tan ag lan balut naapgaan so manisiad siak."

Ibanghilyo na Katawan.