19 June 2009

12th Sunday in Ordinary Time (Readings) Pangasinan

Job 38, 1.8-11

Babasaen ya inaon ed libro nen Job:

Manlapud bagyo, say Katawan
akisalitad kinen Job:

Siopay angisara na saray puirta a manamper ed danum na dayatc
nen pinmaway a nanlapud dalem na dalin?
Siak so anakbung na saray lorem ed dayat tan amalkut na bilonget.

Siak so angyan na ketegan na dayat
tan impokuk ko ed pasen ya akatalak iray puirta to.
Imbagak ed dayat, "Angga ka dia labat tan ag ka la onlalabsan!
Dia mangangga iray mabiskeg a daluyon mo."

Salita na Katawan

E/. MISALAMAT KAYOD KATAWAN, TA ANDI-ANGGAAN SO PANANGARO TO.

Saray arum nambabapor iran nambaroy ed dayat; diad saray dayat so nanaalaan day pambilay da. Anengneng da no anto ray ginagaway Katawan, saray makapakelaw a ginagawa tod dayat. E.

Nangganggan, et sinmiplug so mabiskeg a dagem, ya amadaluyon na ankakabaleg. Binmobontatuk iray bapor, et linmelereg irad kaaralman. Diad onman a kaatapan, saray lalaki nakal so biskeg na linawa ra. E.

Insan diad inkagunigon da, tinmawag irad Katawan, et inyagel to rad paniirap da. Pinatonda toy maksil a bagyo, et dinmeen iray daluyon. E.

Lapud linminak, makaliliket ira tan inyakar to rad puirto a labay dan laen. Nepeg dan pisalamatay Katawan lapud ag mangoman a panangaro to, lapud makapakelaw iran ginagawa ton para sikara. E.

2 Corinto 5, 14-17

Babasaen ya inaon ed kumadwan sulat nen Pablo ed saray taga Corinto:

Ta ooleyan kamiy aro nen Cristo, bangta bibirbiren min inatey so sakey a too para amin a katoowan; say labay to yan ibaga, minanabang so amin a katoowan ed impatey to. Inatey para amin a katoowan si Cristo, pian saray mabilay et ag la ra mambilay para sikaran dili, no ag ingen para samay inatey tan inmolid bilay para sikara.

Kanyan natan, say pangamta miy siopaman et aliwa lan onung ed panagsintinsiay too. Nen inmona, onyay impangamta mid Cristo, balet aliwa lan onya natan. Kanyan nagmaliw a balon pinalsa so siopaman a toon akikasakey ed Cristo. Linmabas lay daan, tan sinmabi lay balo.

Salita na Katawan

Marcos 4, 35-41

Babasaen ya inaon ed Masanton Ibanghilyo unong ed si Marcos:

Nen onlalabi la, diad saman lamlamang ya agew, inkuanen Jesus ed saray disipulo to, "Ombaliw itayo." Tinaynan da sirin ira may totoo tan linmogan irad baloton kawalaan la nen Jesus, insan ira binmaliw. Wala met iray baloton kabansag da. Kabebekta, sinmabi so maksil a bagyo. Lapud saray daluyon ya onsisipwak ed baloto, ngalngali la napanoy danum. Akadanganan a naogip si Jesus, diad bandad samput na baloto. Niliing na saray disipulo tan inkuanda, "Maistro, anggapo labat so pagpagam? Onlelereg itayo la!"

Binmangon si Jesus tan ingganggan to may maksil a bagyo, "Tonda ka!" Insan kuantod saray daluyon, "Deen kayo!" Tinmondan tuay bagyo tan dinmeen a maung so dayat.

Kayari to man, kuanen Jesus ed sikara, "Akin et agaylay takot yo? Anggapo ta niy pananisia yo?"

Asabian iray balbaleg a takot tan inkuandad sakey tan sakey, "Siopa kasi yan too, a pati say dagem tan saray daluyon et ontotoluk irad sikato?"

Say Ibanghilyo na Katawan.