05 March 2011

8th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

“Ag ta kayon balut kabat. Arawi kayod siak, sikayon managgaway kaogsan!”

Diad istorya na Katawan, sayan salita so ibalikas na Katawan diad okom ed saray totoon ag makaloob ed Panarian na Dios! Siopa ra so bibirbiren na Katawan ya maka-loob ed Panarian to tan siopa ra so andi?

Unaan, say Dios tayo et Dios ya aliwan masiblet. Say Dios tayo et Dios ya mapangasi. Nen nankasalanan so too ed Dios, dineral na too so dalan ya mamaarap ed say Dios. Say kasalanan na too so amoltot na relasyon tayo ed say Dios. Tan aglan balot naapiger na too yan dalan tan relasyon. Balet, diad tagew na krus, nen inbagat na Katawan so bilay to ed say Ama, tan matoor ton sinumpal so linawa na Ama, say grasya na kilalaban so akanpaapiger ed sayan dalan, si Jesus ya Mananondon tayo et inyasingger to itayod say Ama, tan nipawil ed sikatayo so bilay ya andi-anggan! Nilaban so too lapud say grasya na Katawan. Si Jesus so twan Manangilaban tan Katawan tayo!

Kumadwa, aliwan amin ya mangibabaga na “Katawan, Katawan” et tampol tan sigurado lan makaloob ed tawen! Say tepet: kapigan tayo ibabaga so “Katawan, Katawan”? No sikatayo so mandarasal tan manpipikasi, mabetbet so pangibababalikas tayo na “Katawan, Katawan”. Tan lapud say panag-dasal tayo, napasimbalo so panag-bilay tayo. Say panag-dasal, say panag-talimokor tayo so mangiiter na biskeg ed pananisia tayo, mangiiter na pamaakaran pian mas onasinger so Dios ed sikatayo, tan naitday bilay tan ilalo so bilay tayo sakey a disipulo na Katawan. Say sakey ya ibabaga ton disipulo nen Kristo ya agmet mandasaral, anggapo so pananon ton mitongtong ed say Katawan, agto pabpablien so sakramento, laut la so masanton misa, ta saya et agmet balot onloob ed simbaan ya onatalimokor, panon ya magmaliw ya twan disipulo na Katawan? Kanian, say panag-dasal tan pantawag ed say Katawan so makabaliksan ya kimey tan kiwas na sakey a Kristiano.

Kumatlo, inkuay Katawan, aliwan amin ya “mangibabaga na ‘Katawan, Katawan’ et makaloob ed Panarian na Dios. Akin anto ni so nakaukolan, likud ed sa panag-dasal tayo? Dengelen tayo so imbaga nen Jesus: "Kanyan siopamay ondengel tan manumpal ed sarayan salitak, aliling toy sakey a toon makalakal ya angipaalagey ed bato na abung to. Say panag-dasal tan pananisia ya mabilay tan matoor ed say linawa na Dios. No say dasal tan say panag-pikasi tayo et anggapo so kabaliksan to ed bilay tayo, no anggapo so bunga to unong ed say grasya ya nanaawat tayo a manlalapud say Dios, anggapo so kakanaan to.

Say dasal tayo, say pangibelyaw tayo na “Katawan, Katawan” et komon pagmaliwen ton walad aro tan katunongan so bilay tayo. Twa, diad panagdasal tayo, magmaliw tayon “pious” ya Kristiano. Balet, say kuay Katawan, aliwa labat ya “pious” so bilay tayo, a say kabaliksan to et masimoon tan mabetbet ya panagdasal a katekep na dakerakel ya dibosyon, no ingen sikatayo komon so magmaliw ya matoor ya Kristiano ed saray ganggan na Katawan. Tan say dasal tayo so manbunga na aro. Say dasal tayo so manbunga na katunongan o hustisia. Say dasal tayo so manbunga na kareenan tan panangasi. Tan say maong a balita: sikatayo mismo so manbilay ya maaro, manbilay ed katunongan tan kareenan. Tan panangasi. No imbes na saraya so bunga na dasal tayo et walay kolkolan, panag-paatagey, sibletan, balawan tan pansisiansian, say narengel tayo ya ibaga na Katawan ed sikatayo: “Ag ta kayon balut kabat. Arawi kayod siak, sikayon managgaway kaogsan!”

It is not enough that we pray “Lord, Lord”. Our prayer should lead us to a life of love, a life of justice and peace. A life that is merciful to others.

Ontan pa komon.