17 July 2010

16th Sunday in Ordinary Time C (Pangasinan Reflection)

Diad say abasan Ibanghilyo, nangelan tayon no panon ya si Jesus ed binmisita ed abong na saray kakaaro to: sikara di Maria tan si Martha. Kairong nen Jesus, tampol ya inmirong si Maria ed salien nen Jesus, tan agto la tinaynan. Ingen, wadman ya ondedengel labat ed amin ya ibabaga nen Jesus. Si Martha met balet, tampol ya nanparaan na panangan da. Agmabayag, lapud karakel ya pnapapagaan to, linman nan-coplain si Marta ed si Jesus:  “Katawan, anggapo tay walad sika, a satay agik et palpaolyan to ak a mankikimey a bukor? Ibagam karid sikaton tulungan to ak!” Imbes na balet ya ibaki nen Jesus si Maria ya ontulong ed si Marta ya matalikarkar ya mapaparaan na nanduroman bengatla, say inkuan nen Jesus: "Sika, Marta, amayamay a bengatla so pampapagaan tan pansasakitan moy olo. Saksakey so talagan nakaukolan! Pinili nen Maria so lalon maung a gawaen, tan ag ya naekal ed sikato.”

Sayan kasin ebat nen Jesus et aliwan matunong ed si Marta? Ta say tua, no walay bisita, walad met so nepeg ya mankimey, manluto, manlinis. Anto sirin so twan aanapen nen Jesus ed si Marta ya nalmo nen Maria? Say tua, aliwan lapud agaylay koli nen Marta odino sikato so dakerakel ya panpapagaan to ed abong da so tinawag na imano to nen Jesus, no ingen lapud si Marta diad karakel lanti na panpapagaan to, alingwanan to si Jesus. She was not making Jesus welcome. Tan lapud saya, say imbaga nen Jesus ed sikato et si Maria et apili to so mas laon maung. Anto so mas lalun maong tan importante ed si Jesus?

Say matua tan maabig ya relasyon tayo ed si Jesus. Saray karakel ya gagawaen tayo so komon aliwan rason ya nalingwanan tayo so Katawan. Odino rason ya ipireg tayo so Katawan tan unaan tayo ray say amta tayo ya "mas importante" ed bilay tayo. Aminpiga tayo lan inrason ya agtayo mimisa ta dakerakel so pasakan tayo; odino, walay importanten laen tayo. Tan diad inagew-agew ya pankimey tayo, nepeg wadman so Dios ed amin ya bengatlan gagawen tayo, diad amin ya nanaabet tayo ran totoo, anggaman anton karakel ya gagawaen tayo. Saray kimey tayo so aliwan rason pian nalingwanan tayo so Dios, odino agtayo nanengneng so Katawan ed kimey tan saray nanaabet tayo diad kimey tayo.

Ed amin, si Jesus so sanka-importantian. Ed amin, si Jesus labat. Si Jesus, anggan kapigan. Ontan pa komon. Amen