16 January 2010

“Pian makana ed Dios so sakripisyo tayo”

16 January 2010 – San Fabian. In response to the Fraternal Letter by Archbisshop Socrates B. Villegas, DD to his brother priests, the following reminders are issued by the parish priest of the Parish of St. Fabian, Pope and Martyr to the faithful of the parish so that our  “sacrifice may be pleasing to God”.

Lapud say simbaan so bibirbiren ya abong na Dios tan say kiwawala na Dios so mangiiter na kinasanto na sayan pasen, nepeg met labat ya ipanengneng tayo ed saray kiwas tayo so panangiter na galang tan dayew ed sayan masagradon pasen. Unong ed si San Pablo, “Nepeg a maabig tan maoksuy so panggawa yod antokaman (1 Cor. 14,40) no sikatayo so mandaragup ya mandasal.

Saray imano nipaakar ed say maong tan maabig ya kiwas ed dalem na simbaan pian mankabaliksan so panag-pikasi tan panangidayew ed say Dios a Katawan:

1. Nepeg ya say kawes et unong ed say pasen tan say getman gawaen diad dalem na simbaan. Say isolong ed simbaan et komon ipanengneng to no panon tayon abeten tan awaten so Katawan diad Masanton Eukaristia. Malinis tan disente iraya komon. Ag komon mansulong na antiktikey ya palda, back-less o spaghetti strap, tube ya blouse, odino paway-paway so pagew. Ag komon met mansulong na short-pants odino sando, tan sleeveless ya kawes. Sikatayo so onarap ed say Katawan tan mangidayew ed say Dios, saya komon et nipanengneng ed say panagkawes tayo.

Parad say bridesmaids: manusar na shawl parad say beneg no saya et ag nasasakoban na sulong a gown.

2. Onla lad comfort room o sumpalen iray personal necessities antes ya mimisa o onlad simbaan., a singa panag-sagaysay tan panagpolbo. Atateng, nepeg ya saray ogogaw et asumpal da la so personal necessities da tapian ag ira akis-akis o makadisturbo ed mabetbet ya panalagey ya onlad CR no peles na misa. Walay nausar ya Comfort Rooms na simbaan. (Naalmo ya diad asinger ed Parish Center). Komon, ag gagawaen ya CR so dingding o kaliber-liber na simbaan.

3. Onsabi ya masakbay. Itdan na panaon ya makapanparaan so dili pian mas makabaliksan so misa tan ag manbabtik o maningas ya onsabin mimisa.

4. Say kanen o inumen so ag awiten tan inumen o kanen ed dalem na simbaan. Impolite tan aliwan maong ya kagagawa so mangan ed dalem na simbaan. Ag nepeg ya awiten tan kanen o inumen ed dalem na simbaan iray biscuits tan tinapay, danum o softdrinks, anggan saraya et walad bote o plastic.

No say ogaw et narasan o makakainum, saya et pakanen tan painomen diad PAWAY na simbaan aliwan diad dalem odino no peles na silibrasyon.

Impolite met so mangatgat na chewing gum tan kendi ed peles na misa o arum ni ran silibrasyon diad dalem na simbaan.

5. Ag komon gawaen met ya basuraan so simbaan. Ag ira ititilak iray papel odino saray basura ed dalem; saraya so ibantak ed saray trashcans diad paway na simbaan.

6. Kaloob ed simbaan, mankrus ya masimoon. Ipapanunot na panag-krus so binyag ya naawat tayo. Man-genuflect antes ya onloob ed irongan o pew na simbaan. Sayan kiwas et mangipapaneng-neng na panangigalang ed say masanto tan madibinon kiwawala na Katawan.

No ondalan ed arap na Blessed Sacrament Chapel of the Divine Mercy (naalmo ya diad kawigi, kaloob ed simbaan), nepeg ya mantalimokor o man-genuflect. No nairapan ya ontalimokor, man-bow ya masimoon a pangipanengneng met ni na galang tan dayew ed say Dios.

Ekalen so sombrero odino cap.

Ag komon manga-awit na antokaman ya makadisturbo diad simbaan, a singa say balloon, tan saray galaw-galaw na ogogaw.

Manakar ya mareen. Ag onbabatik pian ag makadisturbo ed arum ya mandadasal.

7. Say silence o kareenan so nepeg ya manari ed dalem na simbaan. Narengel tayo labat so bosis na Dios no sikatayo so mandeen; makadasal tayo labat sirin no wala tayod kareenan. Sirin, agtayo lilingwanan ya say simbaan so pasen ya pandadasalan.

Ag oneeyeg o mansasalita ya maksil. Diad simbaan et maksil so echo, kanian say esaes no maminsan et makadisturbo no saya et narengel na amin. No walay andokey ya pantongtongan, diad paway na simbaan iya gawaen.

Erepen odino ikarga ed silent mode so cellphone. No nakaukolan ya ontawag o ebatan so cellphone, saya so gawaen ed paway na simbaan.

8. Nepeg ya amin et mi-participate ed silibrasyon na misa tan saray arum ya sakramento. Mikasakey ed karaklan laut la diad panag-ebat tan panagkansion. Onebat tan mangansion ya malinew tan maksil. Amin komon et walay full, active tan conscious participation. Man-participate ya maliket tan masimoon.

Mibansag ed say panangansion na choir (Aliwan ondengel labat ed marakep ya kansion).

Onirong tan onalagey ya maoksoy. Agkomon isasapat so sali ed say kneeler na irongan. Ag mansulat-sulat ed saray pews. Ontalimokor ya masimoon.

No man-communion, komon say lima so aka-fold. Aliwan walad bulsa o akatalikepkep. Sarag ya akoen so Katawan diad dila odino diad lima. No awaten so Katawan ed lima, malinis iraya komon. Say lima et pagmaliwen a singa trono na Dios a Katawan ya akoen ed communion.

9. Saray ogogaw so ag ira komon papaulyan ya manbatik-batik, liber-liber o mano-osilan peles na misa o silibrasyon na saray sakramento. Asikasoen iray ogogaw pian agira mandisturbo ed say pandarasal na totoo.

No say ogaw et manakis, saya komon so ipaway tan diman patundaen. Lapud saya, ag nadisturbo so silibrasyon diad dalem na simbaan. Ibangat iran mandeen; ag ira akar-akar. Say simbaan aliwan playground.

Saray ogogaw komon so walan lanang so man-aasikaso ed sikara. Ibangat iran aliwa labat ya mandeen no ingen ibangat met iran mangiter na galang tan respeto ed say Dios, tan say silibrasyon ya nagagawa ed abong na Dios.

10. Say misa et aliwan apolpoltot ya silibrasyon. Manlapud gapo ya anggad sampot, saksakey ya silibrasyon iya. Wadman tayo la komon ed gapo – diad entrance song — tan agtayo onaalis ni anggad sampot – diad recessional song.

No onsipot, nengnengen ya anggapo so atilak – say Panuntunan, tissue tan arum niran bengatla. Nengnengen ya anggapo met so atilak ya personal ya kayaryan. No bilbilang et walay atilak ya personal properties na arum, saya et ipakabat ed Parish Office.

Malinis ya asabian so simbaan, malinis ya taynan.

Man-genuflect o mantalimokor no kasumpal ya ompaway ed pew.

Misalamat ed say Dios ed say grasya tan bendision ya naawat. Komon diad pikakasakey tayod panangidayew tan galang ed say Dios et magmaliw tayon mas maaro, mas makasi, mas masanto. Tan diad pikakasakey tayod arum ed abong na Dios magmaliw tayon oliran si Jesus ya nanlingkur nen inorasan toy sali na saray disipulo to. Unong ed si Arsobispo Socrates B. Villegas, DD: “Say agew na Simba so aliwa labat ya Agew na Dios, balet saya et Agew na Panangaro met.

Rev. Fr. Oliver E. Mendoza, Parish Priest